Vad är ismer?

Ordet ismer skall ses som ett samlingsnamn för Ism, ett suffix som vanligtvis indikerar en lära, idériktning eller trosinrikting. Undantag till detta finns förstås och mängden ismer är många. På sidan ismer.se försöker vi samla så många som möjligt av dem.

Alla ismer

Antal ismer 835 stycken.
Abolitionism |
Abolitionism mot slaveriAbolitionism, motstånd mot slaveriet som började växa fram under senare... Läs mer
Absolutism |
Absolutism, filosofisk ståndpunkt som antar att det finns sanningar eller värden som är oberoende... Läs mer
Absurdism |
Absurdism, sammanfattande beteckning för en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och... Läs mer
Adoptianism |
Adoptianism, föreställningen att människan Jesus är ett slags "adoptivson" till Gud. En tidig... Läs mer
Adualism |
Adualism (av grek. nekande a och lat. duali_smus, av dua_lis 'som gäller två', alltså: 'ej... Läs mer
Adventism |
Adventism (av lat. adve_ntus 'ankomst'), en rörelse inom kristenheten som särskilt betonar läran om... Läs mer
Aforism |
Aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller... Läs mer
Afroditism |
Afroditism, outvecklade, missbildade könsorgan.
Aftartodoketism |
Aftartodoketism, kallas en kristologisk ståndpunkt som uppkom cirka år 500, enligt vilken Kristus i... Läs mer
Agnosticism |
Agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför... Läs mer
Agra'rsocialism |
Agra'rsocialism, åsikten att naturtillgångar (främst jord) skall stå under samhällelig ägo, ibland... Läs mer
Agrammatism |
Agrammatism, uttryckssätt som bryter mot språkets normala grammatiska regler (hos personer med... Läs mer
Akademism |
Akademism, är den stil inom måleri och skulptur som undervisades och uppmuntrades av olika... Läs mer
Akayism |
Akayism är konstnären Akays gatukonstprojekt i Stockholm. Bland de av hans projekt som väckt... Läs mer
Akine'tisk mutism |
Akine'tisk mutism, ett kroniskt tillstånd som brukar bero på en blödning i hjärnstammen. Patienten... Läs mer
Akmeism |
Akmeism, riktning i den ryska poesin kring 1910. Mot symbolismens överförfining och prästerliga... Läs mer
Aktivism |
Aktivism, militant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i krig eller aktivt motstånd... Läs mer
Aktualism |
Aktualism, inom geologin använd beteckning för en vetenskaplig metod som söker förklara händelserna... Läs mer
Albanism |
Albanism är en religion för albanska nationalismen och tro att albanerna är de "sanna ariska"... Läs mer
Albinism |
Albinism, ärftlig sjukdom med bristande bildning av pigment (melanin) i hud och hår. Huden är vit... Läs mer
Alevism |
Alevism är en religiös inriktning, främst representerad i Turkiet.Majoriteten av yazdanisterna är... Läs mer
Alfabetism |
Alfabetism, förmåga att läsa och skriva; motsats är analfabetism.
Alkoholism |
Alkoholism, sammanfattande benämning på alkoholberoende och alkoholskada. Världshälsoorganisationen... Läs mer
Alpinism |
Alpinism, sportaktivitet som innebär att man med hjälp av speciell utrustning tar sig upp för... Läs mer
Altruism |
Det finns två typer av altruism, filosofisk och biologisk.FilosofiAltruism, osjälviskhet, att vilja... Läs mer
Amatörism |
På lägre nivå är utövarna oftast amatörer, men på elitnivå rör det sig numera ofta om professionell... Läs mer
Amensalism |
Amensalism, relation mellan två populationer eller arter där den enas tillväxt eller överlevnad... Läs mer
Amerikanism |
Amerikanism är ett begrepp som omfattar välvilja gentemot USA som stat, dess regering, politik (... Läs mer
Amoralism |
Amoralism är ett moralfilosofiskt begrepp som betecknar flera snarlika ståndpunkter och... Läs mer
Anabaptism |
Anabaptism, en väckelse- och församlingsrörelse under reformationstiden och en riktning inom den s.... Läs mer
Anabolism |
Anabolism är benämning på konstruktiva processer varigenom levande celler omvandlar enkla... Läs mer
Anakronism |
Anakronism innebär att man i en litterär eller konstnärlig framställning placerar personer, ting... Läs mer
Analfabetism |
Analfabetism, oförmåga att läsa och skriva. I nutida i-länder med obligatorisk skolgång är total... Läs mer
Anarkafeminism |
Anarkafeminism, feministisk riktning som har sitt ursprung i anarkismen och dess uppror mot alla... Läs mer
Anarkism |
Anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen... Läs mer
Anarkokapitalism |
Idériktning som förenar syndikalisternas krav på arbetarnas fackliga organisation med anarkisternas... Läs mer
Androcentrism |
Androcentrism, system där det manliga utgör centrum och norm. Det kvinnliga blir det annorlunda,... Läs mer
Anglicism |
Anglicism, uttryckssätt som övertagits från engelskan. Exempel: leva upp till; checka in.
Anglikanism |
Anglikanism, den läromässiga, liturgiska och etiska hållning som utmärker Church of England och... Läs mer
Anglokatolicism |
Anglokatolicism, den sedan 1800-talet vanliga sammanfattande beteckningen för de riktningar inom... Läs mer
Animal magnetism |
Animal magnetism, en kraft som enligt den tyske läkaren Franz Anton Mesmer (1734–1815)... Läs mer
Animal magnetism |
Animal magnetism, en kraft som enligt den tyske läkaren Franz Anton Mesmer (1734–1815)... Läs mer
Animism |
Animism, föreställningen om andar av samma immateriella slag som själen. Den omfattar dels tron på... Läs mer
Antagonism |
Ordet antagonist härstammar från grekiskans anti (ἀντ, 'mot') och agonistes (αγωνιστής, 'kämpe'),... Läs mer
Antiamerikanism |
Antiamerikanism är ett begrepp som omfattar motvilja gentemot USA som stat, dess regering, politik... Läs mer
Antifascism |
Antifascism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som bekämpar fascism, nationalsocialism och... Läs mer
Antifeminism |
Begreppet antifeminism syftar till motstånd mot feminism.Kritik mot feminismen som... Läs mer
Antiferromagnetism |
Antiferromagnetism förekommer liksom ferromagnetism hos en del av de s.k. övergångselementen. I... Läs mer
Antiintellektualism |
Antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga... Läs mer
Antiklerikalism |
Antiklerikalism, varje riktning som vill minska prästerskapets inflytande inom samhället. Den... Läs mer
Antikolonialism |
Antikolonialism, motstånd mot kolonialism, mot att stater och andra makter söker behärska och... Läs mer
Antikommunism |
Antikommunism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som avvisar och bekämpar kommunismen.... Läs mer
Antikommunism |
Antikommunism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som avvisar och bekämpar kommunismen.... Läs mer
Antimilitarism |
Antimilitarism, motstånd mot det av staten organiserade militärväsendet. Anhängare till... Läs mer
Antinomism |
Antinomism, opposition mot lagen, en teologisk riktning som tar avstånd från förkunnelsen av Guds... Läs mer
Antirationalism |
Antirationalism är den filosofiska motsattsen till rationalism.
Antirealism |
Antirealism, filosofisk term som har lanserats av Michael Dummett som beteckning för motsatsen till... Läs mer
Antisemitism |
Antisemitism, term som präglades 1879 av den tyske agitatorn Wilhelm Marr för att beteckna de då... Läs mer
Antisexism |
Betyder att man ställer sig mot ett sexistiskt samhällssystem. Sexismen är det patriarkala... Läs mer
Antisionism |
Antisionism, negativ hållning till sionismen. Liksom det finns flera former av sionism tar sig... Läs mer
Antitrinitarism |
Antitrinitarism är en riktning inom kristendomen och beteckning för de kristna grupper och kyrkor... Läs mer
Antivivisektionism |
Antivivisektionism kallas den rörelse som bekämpar användandet av levande försöksdjur vid... Läs mer
Antropocentrism |
Antropocentrism, övertygelsen att människan är centrum i universum.
Antropomorfism |
Antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har... Läs mer
Apollinarism |
Apollinarism, kristologisk lära, formulerad av biskopen Apollinarios av Laodikeia i slutet av 300-... Läs mer
Arianism |
Arianism, teologisk lära, först utformad av presbytern Arius (Areios) i Alexandria ca 315. Enligt... Läs mer
Aristotelism |
Aristotelism, beteckning för filosofiska riktningar som utgått från eller påverkats av Aristoteles... Läs mer
Arkaism |
Arkaism, ålderdomligt drag som bevarats i språket, t.ex. i stående uttryck som dagsens sanning (... Läs mer
Arkeomagnetism |
Arkeomagnetism, magnetisk datering, studiet av den permanenta magnetism som tegel och keramik får... Läs mer
Arminianism |
Arminianism, en tolerant, liberal kristen trosriktning som utformades av den reformerte teologen... Läs mer
Artism |
Artism, eller Specicism, är åskådningen att kreatur kan indelas i arter med olika värde, där den... Läs mer
Asianism |
Asianism, stilriktning inom grekisk konstprosa under hellenistisk tid, särskilt praktiserad vid... Läs mer
Asketism |
Askes innebär "övning" i andlig eller fysisk mening i syfte att nå fullkomlighet. Närliggande ord:... Läs mer
Associationism |
Associationism, filosofiskt system som utvecklades under 1600- och 1700-talen av brittiska... Läs mer
Asterism |
Asterism, optiskt fenomen hos vissa kristaller, vilket kan ses när kristallerna betraktas i... Läs mer
Astigmatism |
Astigmatism, avbildningsfel i linser, som innebär att en punkt utanför linsens axel inte avbildas... Läs mer
Atavism |
Atavism betecknar att en egenskap från ett tidigare stadium i artens utveckling plötsligt uppträder... Läs mer
Ateism |
Ateism, åsikten att det inte finns någon gud. Ateismens mera exakta innebörd kan vara t.ex. att... Läs mer
Atomism |
Atomism, naturfilosofisk eller fysikalisk teori enligt vilken all materia ytterst består av... Läs mer
Atonalism |
Atonal musik är en musikgenre där musikens grundtoner har en underordnad betydelse.Den atonala... Läs mer
Atticism |
Atticism, efterbildning av den attiska dialekten; vanligen benämning på en retorisk och litterär... Läs mer
Auktoritarianism |
Auktoritarianism eller Auktoritarism är ett styrelseskick som karaktäriseras av förväntningar på... Läs mer
Austrofascism |
Austrofascism beskriver det auktoritära styre som gällde i Österrike under perioden 1934–1938. Det... Läs mer
Austromarxism |
Austromarxism, en riktning inom österrikisk marxism som utvecklades vid början av 1900-talet. Dess... Läs mer
Austroslavism |
Austroslavism, nationalitetsrörelse bland slaverna i det habsburgska Österrike. Dess mål var att... Läs mer
Autism |
Autism, kontaktstörning som präglas av självförsjunkenhet, otillgänglighet och opåverkbarhet.... Läs mer
Automatism |
Automatism kan delas in i två områden, inom psykiatri och psykologi.Automatism psykiatriAutomatism... Läs mer
Automorfism |
Automorfism, avbildning av ett matematiskt system på sig självt vilken bevarar den givna strukturen... Läs mer
Avantgardism |
Avantgardism ör en riktning (inom konst, teater m m) som experimenterar med nya uttrycksformer... Läs mer
Babism |
Babism, den religion som 1844 stiftades av Mirza Ali Muhammad, bekant som Bab ('Porten'). I sina... Läs mer
Baptism |
Baptism, internationell protestantisk samfunds- och församlingsrörelse. Barndopet avvisas, och det... Läs mer
Barbarism |
Barbarism, språkvidrighet som utslag av obildning.
Basalmetabolism |
Basalmetabolism, BMB, energiförbrukningen i kroppen under maximal vila. Denna betingas av cellernas... Läs mer
Begreppsrealism |
Begreppsrealism, filosofisk ståndpunkt.
Behaviorism |
Behaviorism, en skolbildning inom psykologin som lanserades av amerikanen John B. Watson i början... Läs mer
Biblicism |
Biblicism, kritisk beteckning för skilda slags osofistikerad bibelanvändning i kristen teologi och... Läs mer
Bilateralism |
Bilateralism, handelspolitik som syftar till bilateral handel.
Bilingualism |
Bilingualism, bilingvalism, tvåspråkighet, föreligger när en individ eller ett samhälle... Läs mer
Bilism |
Bilism betecknar bilens transportroll i samhället, särskilt när den betraktas i samband med... Läs mer
Bimetallism |
Bimetallism, dubbel myntfot. Värdet av landets myntenhet knöts till såväl silvrets som guldets... Läs mer
Biologism |
Biologism, att försöka härleda mänskliga beteenden och egenskaper utifrån biologiska rön.Ibland... Läs mer
Bolsjevism |
Bolsjevism, politisk åskådning som företräddes av bolsjevikerna. Det ryska socialdemokratiska... Läs mer
Bonapartism |
Bonapartism, självsvåldigt gripande av makten i samhället. Termen syftar på Napoleon Bonaparte och... Läs mer
Boparasitism |
Boparasitism, fortplantningsstrategi som innebär att en djurart utnyttjar en annan art och en annan... Läs mer
Boströmianism |
Boströmianism, filosofiskt system, uppkallat efter sin upphovsman Christopher Jacob Boström.... Läs mer
Botulism |
Botulism, livshotande förgiftning som orsakas av toxiner bildade av bakterien Clostri'dium botuli'... Läs mer
Boxlåsmekanism |
Boxlåsmekanism, mekanism för brytvapen där mekanismdelarna, hävstänger, avtryckarstänger, fjädrar,... Läs mer
Brahamanism |
Med brahmanism menas en fornindisk religion grundad på kastsystemet, med brahminerna som ärftligt... Läs mer
Bruitism |
Bruitism, musikriktning utvecklad som en underavdelning till futurismen. Manifestförfattaren och "... Läs mer
Brutalism |
Brutalism, oppositionell arkitekturströmning som identifierades i England på 1950-talet och sågs... Läs mer
Bruxism |
Bruxism, "tomgångsaktivitet" i käkmuskulaturen med tandgnissling, tandpressning eller felbitning i... Läs mer
Buddhism |
Buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddharta Gautama, ofta... Läs mer
Bullionism |
Bullionism, ekonomisk doktrin som härstammar från senare delen av medeltiden och som säger att det... Läs mer
Bussturism |
Bussturism, sällskapsresor i gemensamt hyrd eller chartrad buss. Bussturismen fick ett första... Läs mer
Bygelmekanism |
Bygelmekanism, bygelspännare, mekanism på gevär, vilken öppnas och stängs med hjälp av en hävarm på... Läs mer
Caesareopapism |
caesareopapism, "kejsarpåvedöme", vanlig beteckning för den kyrkliga situationen i Bysantinska... Läs mer
Caesarism |
Caesarism, absolutism eller envälde av det slag som omkring 50 f.Kr. infördes i Rom av Julius... Läs mer
Calvinism |
Se texten under kalvinism.
Cartesianism |
Cartesianism, benämning på idéer och filosofiska läror som uppstod i René Descartes (Cartesius)... Läs mer
Castroism |
Castroism (castrismo på spanska) är en ideologi i linje med och skapat av Fidel Castro. Castroismen... Läs mer
Caudillism |
Caudillism (spanska. caudillismo, av caudillo 'ledare', 'anförare'), politiskt system i... Läs mer
Cecilianism |
Cecilianism (efter det kristna helgonet Cecilia), en kyrkomusikalisk reformrörelse som i början av... Läs mer
Centralism |
Centralism, sammanfattande benämning på politiska idéer om samhällsstyrelsens utformning,... Läs mer
Centrism |
Centrism, marxistisk term som beskriver någon som vacklar mellan reformistiska och revolutionära... Läs mer
Chasidism |
Chasidism, chassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen. Den moderna formen går... Läs mer
Chassidism |
Chassidism, judisk väckelse- och reformrörelse, se chasidism.
Chauvinism |
Chauvinism, överdriven och fanatisk patriotism. Ordet härstammar från Chauvin, en skrytsam soldat i... Läs mer
Cloisonism |
Cloisonism, målningssätt, typiskt för syntetismen, vilket utmärks av att bilden indelas i enhetliga... Läs mer
Conceptism |
Conceptism, den litterära stil, kännetecknad av "klara begrepp", som den spanske 1600-... Läs mer
Crassulacémetabolism |
Crassulacémetabolism, CAM (av eng. Crassulacean acid metabolism), metaboliskt mönster hos... Läs mer
Culteranism |
Culteranism, cultism, sp. culteranismo, cultismo, benämning på den litterära stil i 1600-talets... Läs mer
Cylindermekanism |
Cylindermekanism, ett i huvudsak cylindriskt slutstycke, oftast på kulvapen, som vid laddning för... Läs mer
Cynism |
Cynism, termen har flera olika likartade betydelser. Den mest populära betydelsen avser en närmast... Läs mer
Danism |
Danism, tidigare också danicism, ord eller uttryck inlånat från eller bildat under påverkan av... Läs mer
Daoism |
Daoism, taoism, läran om "Vägen", i vid mening all traditionell kinesisk religion och filosofi men... Läs mer
Darwinism |
Darwinism, den teoretiska syn på biologisk evolution som framfördes av Charles Darwin och A.R.... Läs mer
Defaitism |
Defaitism, misströstan, uppgivelseanda. Termen uppkom i Frankrike under andra världskriget som... Läs mer
Deism |
Deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och... Läs mer
Dekonstruktivism |
Dekonstruktivism, arkitekturriktning från 1980-talet, kännetecknad av bl.a. överlagringar av enkla... Läs mer
Deskriptivism |
Deskriptivism, riktning inom moralfilosofin som hävdar att de etiska utsagorna har ett konkret,... Läs mer
Despotism |
Despotism, despoti, styrelseform där all statsmakt är samlad hos en viss person (en despot) eller... Läs mer
Determinism |
Determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt... Läs mer
Diamagnetism |
Diamagnetism hos ett ämne medför att det stöts bort från en magnet. Detta orsakas av att ett... Läs mer
Diastrofism |
Diastrofism, sammanfattande term för alla de processer som verkar deformerande på jordskorpan, t.ex... Läs mer
Diffeomorfism |
Diffeomorfism, en inverterbar avbildning av en differentierbar mångfald på en differentierbar... Läs mer
Diffusionism |
Diffusionism, en riktning inom kultur- och socialantropologi, etnologi och folkloristik som lägger... Läs mer
Dikroism |
Dikroism, form av optisk anisotropi i fasta, genomskinliga kroppar vilken innebär att linjärt... Läs mer
Diluvialism |
Diluvialism, inom geologin en under tidigare delen av 1800-talet förekommande uppfattning att de... Läs mer
Dimorfism |
Dimorfism, fenomenet att en organism eller ett organ förekommer i två former med olika utseende,... Läs mer
Directionalism |
Directionalism, benämning på den i början av 1800-talet vanliga uppfattningen att jordens... Läs mer
Diskbänksrealism |
Diskbänksrealism, namn på socialt engagerade skildringar ur vardagslivet, främst använt i... Läs mer
Divisionism |
Divisionism, pointillism, målningssätt som utvecklades inom neoimpressionismen främst av George... Läs mer
Djurrättsaktivism |
Djurrättsaktivism eller djuraktivism är en typ av politisk aktivism för djurs rättigheter.... Läs mer
Dogmatism |
Dogmatism, accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig... Läs mer
Doketism |
Doketism (av grek. dokeo "synas") är en kristologisk term som syftar på det av de flesta teologer... Läs mer
Dokumentarism |
Dokumentarism, prosakonst, dramatik och film, som väsentligen bygger på dokument och fakta och... Läs mer
Dollarimperialism |
Dollarimperialism, kritisk benämning på det ekonomiska inflytande USA haft under efterkrigstiden... Läs mer
Donatism |
Donatism, rigoristisk kyrklig rörelse i Nordafrika, grundad av Donatus. Under Diocletianus... Läs mer
Dualism |
FilosofiDualism (av lat. dua_lis 'som har med två att göra', av lat. du_o 'två'), uppfattning som... Läs mer
Dynamism |
Dynamism, monarkiansk kristologisk lära som motsätter sig Logos-kristologin och förnekar Kristi... Läs mer
Dyoenergism |
Dyoenergism (av grek. dyo "två" och energia "energi"), kristologisk lära som menar, att Kristus... Läs mer
Dyofysitism |
Dyofysitism (grekiska dyo ’två’ och physis ’natur’), ibland kallad tvånatursläran, är inom... Läs mer
Dyoteletism |
Dyoteletism (dyotheletism) (av grek. dyo "två" och thelesis "vilja"), kristologisk lära som menar,... Läs mer
Dysbarism |
Dysbarism, kroppsskador till följd av människans oförmåga att anpassa sig till förändringar av det... Läs mer
Ebionism |
Ebionism säger att Jesus är fysiskt Josefs son.
Egocentrism |
Egocentrism (av ego och centrum) betecknar i Jean Piagets utvecklingspsykologi en oförmåga hos det... Läs mer
Egoism |
Egoism (fr. égoÉsme 'själviskhet', modern bildning till ego), egenkärlek, själviskhet,... Läs mer
Eklekticism |
Eklekticism (av grek. eklektiko_s, eg. 'utväljande', till ekle_ga 'utvälja'), egenskapen hos vissa... Läs mer
Ekofascism |
Ekofascism, kritisk benämning på åsikter och åtgärder som genom överdrivna tvångsmetoder syftar... Läs mer
Ekofeminism |
Ekofeminism, samlingsbegrepp på de feministiska grupper som sätter miljön i centrum. Liksom... Läs mer
Ekohumanism |
Ekohumanism, benämning inom Centerpartiet på den egna ideologin. Termen står för en ekologisk... Läs mer
Ekologism |
Ekologism kallas politiska åskådningar som särskilt betonar människans och samhällets plats i... Läs mer
Ekonomism |
Ekonomism är ett begrepp sammansatt av ekonomi samt det samlande begreppet -ism för skolbildning... Läs mer
Ekoturism |
Ekoturism är en form av turism, vars mål är att skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets... Läs mer
Ekvilibrism |
Ekvilibrism (av latinets aequilibrium, "jämvikt") är konsten att balansera.En synonym till... Läs mer
Elektromagnetism |
Elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som... Läs mer
Elitism |
Elitism är en tro på eller ett förhållningssätt till en elit. Denna elit anses av förespråkare ha... Läs mer
Embolism |
Embolism (av embolus), emboli_a, emboli_, sjukdomstillstånd framkallat av proppar (emboli) som... Läs mer
Emotivism |
Emotivism, värdeteoretisk ståndpunkt enligt vilken värdeomdömen inte är några genuina omdömen om... Läs mer
Empiriokriticism |
Empiriokriticism, filosofisk riktning som i den rena sinneserfarenheten ser basen för all kunskap... Läs mer
Empirism |
Empirism (av grek. empeiria 'erfarenhet'), filosofisk riktning som i motsats till rationalismen... Läs mer
Endemism |
Endemism (av grek. endmios 'inhemsk'), förekomst inom ett enda område av en växt- eller djurart (... Läs mer
Endomorfism |
Endomorfism (av endo- och grek. morph 'form', 'gestalt'), matematisk term: avbildning av ett rum i... Läs mer
Energimetabolism |
Energimetabolism, energiomsättning, den del av ämnesomsättningen hos levande organismer i vilken... Läs mer
Enkratism |
Enkratism (av grek. enkrateia 'återhållsamhet', 'måttlighet'), asketisk riktning i Gamla kyrkan,... Läs mer
Environmentalism |
Environmentalism [invaigrgnmentglizgm] (eng., av environment 'miljö', 'omgivning'), environism, en... Läs mer
Epifenomenalism |
Epifenomenalism, filosofisk teori om medvetandets natur. Teorin hävdar att medvetandet är ett... Läs mer
Epikurism |
Epikurism, epikureisk filosofi.
Episkopalism |
Episkopalism, kyrklig uppfattning enligt vilken alla biskopar är jämställda och tillsammans innehar... Läs mer
Ergotism |
Ergotism (av fr. ergot 'mjöldryga'), mjöldrygeförgiftning, är känd redan från en assyrisk... Läs mer
Eskapism |
Eskapism (eng. escapism 'verklighetsflykt', av escape 'fly'). I den anglosaxsiska världen började... Läs mer
Esoterism |
Esoterism (jfr esoterisk), hemlig lära eller inre insikt, tillgänglig enbart för de invigda,... Läs mer
Essentialism |
Essentialism, filosofisk riktning som härstammar från Aristoteles och som senare framförts av Locke... Läs mer
Esteticism |
Esteticism (för etymologi jfr estetik), den åskådning som sätter estetiska kvaliteter och... Läs mer
Etatism |
Etatism (fr. étatisme, av État 'stat'), benämning på strävanden att stärka statens inflytande på... Läs mer
Etnicism |
Innehållet i etnicismen och rasismen är detsamma och liksom rasismen nedvärderar etnicismen... Läs mer
Etnocentrism |
Etnocentrism (eng. ethnocentrism, av etno- och centrum), benägenhet eller tendens att se sin egen... Läs mer
Etylism |
Etylism (nylat. ethylismus, aethylismus, av etyl(alkohol)), detsamma som alkoholism.
Eudemonism |
Eudaimonism (av grek. eudaimonia 'lycka', 'lyckligt tillstånd'), eudemonism, filosofisk åsikt... Läs mer
Eufemism |
Eufemism (grek. euph\mismos, av eu- och grek. phm 'tal'), förskönande eller beslöjande omskrivning... Läs mer
Euhemerism |
Euhemerism, föreställningen att gudadyrkan har sitt upphov i dyrkan av mänsklighetens egna... Läs mer
Eunuckism |
Eunuckism (lat. eunuchismus, av eunuck), utebliven pubertetsutveckling till följd av bristande... Läs mer
Euphuism |
Euphuism [ju:fju:-] (efter titelfiguren i John Lylys "Euphues. The Anatomy of Wit", 1578, och "... Läs mer
Eurokommunism |
Eurokommunism, riktning inom kommunistpartierna i Italien, Frankrike och Spanien, präglad av en mer... Läs mer
Eutychianism |
Eutychianismen är en kristologisk lära uppkallad efter Eutyches (cirka 378–454), som var... Läs mer
Eutyreoidism |
Eutyreoidism (nylat. euthyroidismus, av eu- och thyreoidea 'sköldkörtel'), kliniskt uttryck som... Läs mer
Evolutionism |
Evolutionism, åskådning enligt vilken en utveckling (evolution) från "lägre" till "högre" former... Läs mer
Exceptionalism |
Exceptionalism innebär framhållandet av ett undantag (något exceptionellt) från en allmänt erkänd... Läs mer
Exhibitionism |
Exhibitionism (av lat. exhibitio, av exhibeo 'förete', 'visa'), starkt behov att visa upp sig (i... Läs mer
Existentialism |
Existentialism (av existens), en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi,... Läs mer
Exorcism |
Exorcism (senlat. exorcismus, av grek. exorkismos 'besvärjelse'), utdrivande eller besvärjelse av... Läs mer
Exotism |
Exotism, i västerländsk konstmusik benämning på ett stildrag vilket kan spåras tillbaka till... Läs mer
Expansionism |
Expansionismen består av en slags politik i staten. Medan en del har kopplat samman uttrycket med... Läs mer
Expressionism |
Expressionism (fr. expressionnisme, ytterst av lat. expressio 'uttryck'), riktning inom 1900-talets... Läs mer
Externalism |
Externalism (av lat. externus 'yttre'), betraktelsesätt inom vetenskapshistorien enligt vilket... Läs mer
Extremism |
Extremism (av lat. extremus 'ytterst'), ytterlighetsrörelse, främst inom politiken. En extremist... Läs mer
Extremliberalism |
Extremliberalism är ett antal nyliberala rörelser som förespråkar en radikal förändring av... Läs mer
Fabianism |
Fabianism, reformistisk socialistisk riktning i Storbritannien, representerad av Fabian Society.
Fallibilism |
Fallibilism, inom filosofin åsikten att misstag om vad som är sant aldrig kan uteslutas. Alla... Läs mer
Fanatism |
Fanatism, allmän, nedsättande benämning på religiösa eller politiska riktningar som utan hänsyn... Läs mer
Fariseism |
Fariseism var en religiös riktning bland judarna i århundradena kring vår tideräknings början.... Läs mer
Fascism |
Fascism, i första hand en italiensk politisk rörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito... Läs mer
Fasettkubism |
Fasettkubism, benämning på kubismen i dess tidigaste skede.
Fatalism |
Fatalism, ödestro eller läran att det som sker i världen är i förväg bestämt av ett öde som... Läs mer
Fauvism |
Fauvism, riktning inom 1900-talets måleri. Termen har sitt ursprung i kritikern Louis Vauxcelles... Läs mer
Febronianism |
Febronianism, romersk-katolsk kyrkorättslig uppfattning i Tyskland under 1700-talet, formulerad av... Läs mer
Federalism |
Federalism, idén att en stat bör organiseras som ett förbund av delstater, en förbundsstat.... Läs mer
Feminism |
Feminism, var ursprungligen ett nedsättande ord; feminist var en person som inte anpassat sitt... Läs mer
Fennicism |
Fennicism, ord eller fras som bildats efter förebild i det finska språket, t.ex. verbet slippa i... Läs mer
Fenomenalism |
Fenomenalism kan delas in inom onotologi och som kunskapsteorin.Fenomenalism (ontologin)... Läs mer
Feodalism |
Feodalism, term som används i delvis skilda betydelser, inom historisk forskning dels för att... Läs mer
Ferrimagnetism |
Ferrimagnetism innebär att de atomära magneterna i ett material spontant kopplas parallellt, men... Läs mer
Ferromagnetism |
Ferromagnetism innebär att de atomära magneterna i ett ämne spontant riktas in åt samma håll och... Läs mer
Fetishism |
Fetischism, ett ursprungligen antropologiskt begrepp, även använt bl.a. i den marxistiska ekonomin... Läs mer
Fettembolism |
Fettembolism, i det cirkulerande blodet förekommande fettpartiklar som härrör från krossad... Läs mer
Fidelism |
Fideism, en teologisk eller filosofisk uppfattning enligt vilken religiös tro inte kan underbyggas... Läs mer
Fiktionalism |
Fiktionalism, filosofisk riktning enligt vilken fiktioner spelar en viktig roll inte bara inom... Läs mer
Filantropism |
Filantropism, pedagogisk riktning i upplysningstidens anda som på 1770-talet uppstod vid... Läs mer
Finalism |
Finalism, filosofisk lära som i motsats till mekanismen förklarar skeenden ur deras ändamål eller... Läs mer
Finitism |
Finitism, åskådning inom matematikens filosofi enligt vilken ändliga objekt och ändliga operationer... Läs mer
Finlandism |
Finlandism, språkdrag i finlandssvenskan som avviker från rikssvenskan.
Fjällturism |
Fjällturism består huvudsakligen av fjällturer på skidor eller till fots, varvid betydande områden... Läs mer
Folklorism |
Folklorism, det konstgjorda återupplivandet eller vidmakthållandet av sådana element ur den... Läs mer
Fordism |
Fordism, begrepp som populariserades under 1920-talet av Henry Ford själv. Det anspelade på... Läs mer
Formalism |
Formalism, i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller... Läs mer
Första-passage-metabolism |
Första-passage-metabolism, presystemisk metabolism, inom farmakologin använd beteckning för den... Läs mer
Försvarsmekanism |
Försvarsmekanism, ett av de centrala begreppen i psykoanalysens teoribyggnad. Freud upptäckte... Läs mer
Fostervattenembolism |
Fostervattenembolism, en mycket sällsynt komplikation vid förlossning som innebär att fostervatten... Läs mer
Fotoperiodism |
Fotoperiodism, styrning av fysiologiska reaktioner genom längden hos dygnets ljus- och... Läs mer
Fotorealism |
Fotorealism, superrealism, hyperrealism, konst som i sin exakta verklighetsåtergivning gör intryck... Läs mer
Fototropism |
Fototropism, av ljus framkallad tillväxtrörelse hos växter, svampar och fastsittande djur. Belyses... Läs mer
Franskklassicism |
Franskklassicism, i icke-fransk litteraturhistoria använd beteckning för en strömning i fransk 1600... Läs mer
Frotteurism |
Frotteurism, avvikande sexuellt beteende som innebär ett tvångsmässigt behov av att söka sexuell... Läs mer
Fundamentalism (protestantisk) |
Fundamentalism, en kristen (protestantisk) rörelse som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags... Läs mer
Fundamentalismen (Islam med flera) |
Fundamentalismen ur ett protestantiskt perspektiv kan du läsa mer om under protestantisk... Läs mer
Funktionalism (antropologi) |
Funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och... Läs mer
Funktionalism (arkitektur) |
Funktionalism, beteckning för en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.... Läs mer
Funktionalism (filosoft) |
Funktionalism, ståndpunkt inom modern medvetandefilosofi. Enligt funktionalismen fångas det... Läs mer
Funktionalism (psykologi) |
Funktionalism, riktning inom psykologin.Funktionalistisk psykologi, riktning i amerikansk psykologi... Läs mer
Fursteabsolutism |
Fursteabsolutism, benämning på den starka furstemakt som präglade många europeiska stater under... Läs mer
Futurism |
Futurism, radikal idé- och kulturströmning i Italien som hade sin största betydelse under 1910-... Läs mer
Fyrtiotalism |
Fyrtiotalism, samlingsbeteckning för skilda tendenser i den svenska litteraturen från senare... Läs mer
Fysikalism |
Fysikalism, filosofisk uppfattning enligt vilken alla meningsfulla påståenden ytterst kan föras... Läs mer
Gallicism |
Gallicism, språkligt uttryck som beror på inflytande från franskan.
Gallikanism |
Gallikanism, gallikanska kyrkan, nationalkyrkliga strävanden i Frankrike; själva benämningen "... Läs mer
Galvanism |
Galvanism (efter Luigi Galvani), en av Alessandro Volta införd benämning på de elektriska fenomen... Läs mer
Gammalliberalism |
Gammalliberalism, benämning på den tidigaste liberalismen, från det sena 1700-talet och det tidiga... Läs mer
Gargoylism |
Gargoylism, äldre benämning på det karakteristiska utseendet vid några sällsynta, ärftligt... Läs mer
Geomagnetism |
Geomagnetism, beteckning för fenomen som sammanhänger med det magnetiska fält som observeras vid... Läs mer
Georgism |
Georgism, tankeriktning som ansluter sig till Henry Georges politiska idéer, varav den viktigaste... Läs mer
Geotropism |
Geotropism, äldre uttryck för gravitropism, en term som i motsats till geotropism betonar att... Läs mer
Germanism |
Germanism, språkligt drag eller ord(form) som beror på tyskt inflytande.
Gigantism |
Gigantism, gigantosomi, medicinsk term för jätteväxt.
Gillesocialism |
Gillesocialism, socialistisk idériktning som utformades i Storbritannien i början av 1900-talet av... Läs mer
Globalism |
Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts... Läs mer
Gnosticism |
Gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för... Läs mer
Gongorism |
Gongorism, samtida benämning på stilen hos Góngoras efterföljare under 1600-talet. Numera används... Läs mer
Göticism |
göticism, kulturell rörelse med särskilt fäste i Norden. Dess svenska anhängare hävdade... Läs mer
Gravitropism |
Gravitropism, äldre geotropism, tillväxtrörelser hos växter framkallade av tyngdkraften (eller av... Läs mer
Grecism |
Grecism, uttryckssätt i ett språk som beror på påverkan från grekiskan.
Grundmetabolism |
Grundmetabolism, detsamma som basalmetabolism.
Grundtvigianism |
Grundtvigianism, folkrörelse i Danmark från 1800-talets mitt, inspirerad av N.F.S. Grundtvigs... Läs mer
Häckningsparasitism |
Häckningsparasitism, beteendet hos vissa fågelarter att lägga ägg i andras fåglars bon. Det... Läs mer
Härdningsmekanism |
Härdningsmekanism, fenomen som höjer hållfasthet och hårdhet hos material genom att hos metalliska... Läs mer
Hassidism |
Hassidism, judisk väckelse- och reformrörelse.
Hedonism |
Hedonism, inom psykologin en teori som går ut på att det enda mål som människor ytterst har för... Läs mer
Hegelianism |
Hegelianism, sammanfattande benämning på de olika riktningar som tar sin utgångspunkt i Hegels... Läs mer
Hegemonism |
Hegemonism, strävan hos en stat att uppnå en överhög maktposition inom en grupp av stater.... Läs mer
Heliocentrism |
En heliocentrisk världsbild är en beskrivning av solsystemet, där solen (på grekiska helios) ligger... Läs mer
Heliotropism |
Heliotropism, växters förmåga att följa solens gång. Somliga växter, t.ex. heliotroper samt malva... Läs mer
Hellenism |
Hellenism är en term i antik historia som avser övergången från en grekisk kultur som dominerades... Läs mer
Hemiballism |
Hemiballism, ofrivilliga, slängande rörelser i en kroppshalva hos en patient med skada eller... Läs mer
Henoteism |
Henoteism, benämning på en gudsföreställning som betonar att en gud är helt dominant, även om också... Läs mer
Hermafroditism |
Hermafroditism hos människanHermafroditism, hos människa intermediär könsutveckling hos kvinna resp... Läs mer
Hermetism |
Hermetism, idétradition som utgår från de hermetiska skrifterna och bygger på främst nyplatonskt... Läs mer
Heroism |
Synonym till hjältemod, tapperhet, heroiskhet, mod, kurage.
Herrnhutism |
Herrnhutism, Evangeliska brödraförsamlingen, eg. Unitas fratrum ('Brödrauniteten'), väckelserörelse... Läs mer
Heterosexism |
Heterosexism är en term för ett system av negativa attityder, fördomar och diskriminering till... Läs mer
Hinduism |
Hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora... Läs mer
Hirsutism |
Hirsutism, hypertrikos, ökad ansikts- och kroppsbehåring hos kvinnor. Graden av ansikts- och... Läs mer
Historicism |
Historicism, dels den anglosaxiska formen för historism, dels i speciell betydelse... Läs mer
Historiematerialism |
Historiematerialism, historisk materialism, den gängse benämningen på Marx och hans efterföljares... Läs mer
Historism |
Historism, ibland även benämnt historicism, en form av humanistiskt tänkande som hävdar att... Läs mer
Högerextremism |
Högerextremism, förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är... Läs mer
Holism |
Holism, åsikt enligt vilken helheten är något mer än summan av delarna. Som logisk, metafysisk och... Läs mer
Homeomorfism |
Homeomorfism, homeomorfi, i matematiken en avbildning som bevarar alla topologiska egenskaper. Det... Läs mer
Homomorfism |
Homomorfism, homomorfi, i matematiken en inte nödvändigtvis inverterbar avbildning som bevarar en... Läs mer
Huliganism |
Huliganism kallas våld från supportergrupper med anknytning till sportevenemang, oftast i ett lands... Läs mer
Humanism |
Humanism som filosofiHumanism, i filosofisk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som... Läs mer
Hydrotropism |
Hydrotropism, ibland hygrotropism, kröknings- eller tillväxtrörelse hos växtorgan eller celler,... Läs mer
Hylemorfism |
Hylemorfism, lära hos Aristoteles och hans efterföljare som innebär att allt varande i världen kan... Läs mer
Hylozoism |
Hylozoism, läran att materien är levande och därför har en inneboende utvecklingstendens. Begreppet... Läs mer
Hyperadrenokorticism |
Hyperadrenokorticism, ökad insöndring av hormoner från binjurebarken.
Hyperaldosteronism |
Hyperaldosteronism, aldosteronism, ökad insöndring av aldosteron, ett hormon vilket bildas i... Läs mer
Hyperkorticism |
Hyperkorticism, förhöjd halt av kortisol i blodet genom överproduktion i binjurebarken (Cushings... Läs mer
Hypermetabolism |
Hypermetabolism, ökad ämnesomsättning i kroppen. Den kan mätas under vila som ökat syreupptag i... Läs mer
Hyperparatyreoidism |
Hyperparatyreoidism, hyperparatyreos, överfunktion av bisköldkörtlarna.
Hyperrealism |
Hyperrealism, detsamma som fotorealism.
Hypersplenism |
Hypersplenism, tillstånd med en av någon anledning (leversjukdom, blodsjukdom m.m.) förstorad... Läs mer
Hyperurbanism |
Hyperurbanism, benämning på sådana språkdrag som är resultatet av att en talare väljer att använda... Läs mer
Hypogonadism |
Hypogonadism, underfunktion i äggstockar eller testiklar med minskad bildning av könshormoner, dvs... Läs mer
Hypokorism |
Hypokorism, smeknamn, (oftast) bildat av ett officiellt namn genom att detta eller en del därav... Läs mer
Hypoparatyreoidism |
Hypoparatyreoidism, underfunktion av bisköldkörtlarna med nedsatt hormonproduktion som följd.... Läs mer
Hypopituitarism |
Hypopituitarism, detsamma som hypofysinsufficiens.
Idealism |
Idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702). Allmänt uttryckt... Läs mer
Imaginism |
Imaginism, rysk poetisk rörelse som framträdde 1918 under inflytande av italiensk futurism och... Läs mer
Imagism |
Imagism, en brittisk-amerikansk riktning inom den tidiga 1900-talspoesin. Med impulser bl.a. från T... Läs mer
Imperialism |
Imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien,... Läs mer
Impressionism |
Impressionism, efter Monets tavla Impression, soleil levant 'Impression, soluppgång', stilkaraktär... Läs mer
Indeterminism |
Indeterminism, uppfattning som i motsats till determinismen tänker sig att inte alla skeenden är... Läs mer
Indifferentism |
Indifferentism kallas i romersk-katolska kyrkan det kätteri enligt vilket en religion inte kan... Läs mer
Individualism |
Individualism, uppfattning som ser individens frihet och oberoende som ett högsta värde. Oftast... Läs mer
Industrialism |
Industrialism kan syfta på:Industrialisering – började under 1700-talet, för att under 1800-talet... Läs mer
Industrimelanism |
Industrimelanism, förhållandet att mörka färgformer av annars ljusare insekter proportionellt ökar... Läs mer
Infantilism |
Infantilism, tidigare använd benämning på allmänt hejdad kroppslig och själslig utveckling med... Läs mer
Instrumentalism |
Institutionalism, inriktning inom nationalekonomin med upphov hos amerikanerna Thorstein Veblen,... Läs mer
Instrumentalism |
Instrumentalism, inom filosofin och vetenskapsteorin åsikten att de vetenskapliga begreppen inte... Läs mer
Integrism |
Integrism, integralism, inom romersk-katolska kyrkan benämning på konservativ slutenhet och... Läs mer
Intellektualism |
Intellektualism, kunskapsuppfattning som står i skarp motsatsställning till empirism och sensualism... Läs mer
Intentionalism |
Funktionalism och intentionalism är två ståndpunkter i den historiografiska debatten kring... Läs mer
Internalism–externalism |
Internalism–externalism, diskussion om historiesyn inom vetenskapshistoria.
Internationalism |
Internationalism, strävan att främja över- och mellanstatliga ändamål på bekostnad av nationella... Läs mer
Intuitionism |
Intuitionism, åskådning som framhäver intuitionens roll inom något visst område.Beteckningen... Läs mer
Irrationalism |
Irrationalism, uppfattning eller lära att det mänskliga förnuftet är helt eller delvis oförmöget... Läs mer
Irredentism |
Irredentism, politisk rörelse som uppkom i Italien på 1870-talet. Efter Italiens enande (1860–70)... Läs mer
Islamism |
Islamism, benämning på en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi. Islamism... Läs mer
Isolationism |
Isolationism, benämning på en utrikespolitisk strävan att avskärma sig, särskilt beträffande USA... Läs mer
Isomorfismklass |
En isomorfismklass eller isomorfiklass är en samling matematiska objekt isomorfa med ett särskilt... Läs mer
Jainism |
Jainism, indisk religion. Jainismen framträdde historiskt under samma tid och i samma miljö som... Läs mer
Jansenism |
Jansenism, strängt augustinsk åskådning inom den romersk-katolska kyrkan (huvudsakligen under 1600-... Läs mer
Japanism |
Japanism, samlande term för den stilistiska och tekniska påverkan som japansk konst, arkitektur och... Läs mer
Jediism |
Jediism är en nonteistisk religion som uppkommit ur Star Wars-filmerna. I Storbritannien finns det... Läs mer
Jezidism |
En variant av yazdanism som finns i centrala Kurdistan.
Jingoism |
Jingoism (eng., till uttrycket by Jingo i en vid tiden för begreppets tillkomst aktuell music hall-... Läs mer
Jinism |
Jinism, indisk religion, se jainism.
Jodism |
Jodism, tillstånd som kan uppstå vid längre tids tillförsel av jodid, en numera ovanlig... Läs mer
Jordmagnetism |
Jordmagnetism, annan benämning på geomagnetism.
Josefinism |
Josefinism, Maria Teresias och sonen Josef II:s strävanden under 1700-talet att lägga den romersk-... Läs mer
Journalism |
Journalism, benämning på en form av journalistik som uppstod i USA på 1960-talet. Tongivande var... Läs mer
Kainism |
Kainism, syskonmord, fenomen som regelbundet förekommer hos t.ex. vissa rovfåglar, där den större... Läs mer
Kalvinism |
Kalvinism, en kyrkohistorisk benämning på den del av protestantismen som präglats av Jean Calvin.... Läs mer
Kammekanism |
Kammekanism, anordning för olikformig rörelseöverföring mellan två maskindelar. Rörelsen styrs... Läs mer
Kannibalism |
Med kannibalism menar vi oftast den som kan förekomma bland människor eller djurarter. Utöver det... Läs mer
Kantianism |
Kantianism, filosofi som bygger på Immanuel Kants tankar. Kants epokgörande idéer fick ett starkt... Läs mer
Kapitalism |
Kapitalism (av kapital), gängse beteckning på ett ekonomiskt system där produktionsmedlen... Läs mer
Kardecism |
Kardecism (efter Allan Kardec, pseudonym för Denizard Léon Hippolyte Rivail, 1804–69), spiritistisk... Läs mer
Karriärism |
Karriärism kan beskrivas som en inriktning på framgång i yrkeslivet
Katabolism |
Katabolism (av grek. katabole 'nedkastande', 'nedläggande', av kataba'lla 'nedkasta', av kata- och... Läs mer
Katastrofism |
Katastrofism, uppfattning inom geologin vid 1800-talets början om att jordens utveckling... Läs mer
Katedersocialism |
Katedersocialism, ursprungligen ett öknamn på en riktning inom den tyska nationalekonomin under... Läs mer
Katolicism |
Katolicism (avledning av lat. catho'licus), den romersk-katolska kyrkans lära och ordningar.
Kemalism |
Mustafa Kemal Atatürk (född Mustafa; senare känd som Mustafa Kemal Pascha), född 19 maj 1881 i... Läs mer
Kemotropism |
Kemotropism (nylat. chemotropi'smus, av kemo- och grek. trope 'vändning', 'förändring'), rörelse... Läs mer
Keynesianism |
Keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt... Läs mer
Kimbanguism |
Kimbanguism [kimbaNgu-], kimbangism, svart kristen rörelse i Centralafrika som hävdar att Gud... Läs mer
Klassicism |
Klassicism (fr. classicisme, av lat. cla'ssicus), i vid bemärkelse estetisk riktning som söker sina... Läs mer
Klerikalism |
Klerikalism är i vissa betydelser motsatsen till sekularism. Betyder att religiösa institutioner... Läs mer
Klientelism |
Klientelism, term som har sina rötter i det antika klientbegreppet och betecknar olika sätt att... Läs mer
Kognitivism |
Kognitivism (av kognitiv), uppfattning inom värdeteorin att man kan ha kunskap (eller rationellt... Läs mer
Kokainism |
Kokainism uttalas koka|in|ism [-is´m] och är ett substantiv, andra ändelser är -en och ordets... Läs mer
Kollektivism |
Kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas. Termen... Läs mer
Kolonialism |
Kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära... Läs mer
Kolorism |
Kolorism (ytterst av lat. co'lor 'färg'), dominans i ett måleri av en aktiv och med stor konsekvens... Läs mer
Kommersialism |
Kommensalism (av fr. commensal/medeltidslat. commensa'lis, av lat. com-, se kon-, och mensa'lis '... Läs mer
Kommunalism |
Kommunalism är ett decentraliserat organisatoriskt system med grund i självständiga mindre... Läs mer
Kommunism |
Kommunism (fr. communisme, ytterst av lat. commu'nis 'gemensam'), benämning på en rad besläktade... Läs mer
Kommunitarism |
Kommunitarism, riktning inom nyare moralfilosofi och politisk filosofi som betonar det sociala... Läs mer
Konceptualism |
Konceptualism (av medeltidslat. conceptua'lis, av lat. conce_ptus 'begrepp'), medeltida ståndpunkt... Läs mer
Konciliarism |
Konciliarism (av koncilium), senmedeltida uppfattning att konciliet har en högre auktoritet än... Läs mer
Konformism |
Konformism, beteende inriktat på att vara i harmoni med och efterleva de regler och normer som... Läs mer
Konfucianism |
Konfucianism, en idétradition – benämnd efter Konfucius – som har spelat en central roll i Kinas... Läs mer
Kongregationalism |
Kongregationalism, protestantiskkyrkoförfattningKongregationalism (eng. congregationalism, av... Läs mer
Konkretism |
Konkretism inom konstenKonkretism, en speciellt i Sverige använd term för konkret konst. Termen... Läs mer
Konnektionism |
Konnektionism (av konnektion), nyare riktning inom artificiell intelligens. Inspirerad av... Läs mer
Könsdimorfism |
Könsdimorfism, olikheter i utseende och beteende mellan hanar och honor av samma art. I extrema... Läs mer
Konservatism |
Konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att... Läs mer
Konsiliarism |
Konsiliarism, kyrkohistorisk term, se konciliarism.
Konstitutionalism |
Konstitutionalism (av konstitution), statsskick i vilket gränserna mellan de olika statsorganens (... Läs mer
Konstruktionism |
*
Konstruktivism |
Konstruktivism (av konstruktiv, av medeltidslat. constructi'vus, av lat. co'nstruo 'bygga upp', '... Läs mer
Kontraktualism |
Kontraktualism, samhällsfilosofi formulerad av bl.a. Herbert Spencer, enligt vilken det moderna... Läs mer
Konventionalism |
Konventionalism (av konventionell).Konventionalism inom vetenskapsfilosofiI vetenskapsfilosofin:... Läs mer
Korporatism |
Korporatism, annan benämning på korporativism.
Korporativism |
Korporativism (av senlat. corporati'vus, av lat. co'rporo 'göra till kropp', 'förse med kropp', av... Läs mer
Kreatianism |
Kreatianism (ytterst till lat. cre'o 'skapa', 'frambringa'), den dominerande kristna uppfattningen... Läs mer
Kreationism |
Kreationism (av lat. crea'tio, av cre'o 'skapa', 'frambringa'), föreställningen att världen... Läs mer
Kretinism |
Kretinism (av kretin), medfödd underfunktion av sköldkörteln, hypotyreos, som leder till grav... Läs mer
Kriticism |
Kriticism (av kritik), filosofisk uppfattning som utgår från Immanuel Kants mogna s.k. kritiska... Läs mer
Kryptorkism |
Kryptorkism (nylat. cryptorchi'smus, av krypto- och grek. o'rchis 'testikel'), tillstånd då den ena... Läs mer
Kubism |
Kubism (fr. cubisme), modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s... Läs mer
Kubofuturism |
Kubofuturism, riktning inom rysk modernistisk bildkonst åren före första världskriget.... Läs mer
Kulturimperialism |
Kulturimperialism, benämning på en form av imperialism utöver militär övermakt och ekonomisk... Läs mer
Kulturmaterialism |
Kulturmaterialism, teoretisk specialinriktning inom den kulturekologiska antropologin, vars främste... Läs mer
Kulturprotestantism |
Kulturprotestantism, ty. Kulturprotestantismus, sammanfattande benämning på riktningar som velat... Läs mer
Kulturrelativism |
Kulturrelativism, term som inom antropologin används för att beteckna både en moralisk attityd och... Läs mer
Kvietism |
Kvietism (av lat. quie'tus 'lugn', 'stilla', av qui_es 'vila', 'ro'), radikal riktning inom romersk... Läs mer
Laestadianism |
Luthersk inomkyrklig väckelserörelse (utan registrerat medlemsantal); dess upphovsman var Lars Levi... Läs mer
Lakonism |
Lakonism, kort och kärnfullt uttryckssätt som ansågs känneteckna spartanerna. Ett senare berömt... Läs mer
Lamaism |
Lamaism, en variant av buddhismen, även kallad tibetansk buddhism, och en gren av den... Läs mer
Lamarckism |
Lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.... Läs mer
Larvalgigantism |
Larvalgigantism innebär att en larv når betydligt större storlek än den färdiga, vuxna individen.... Läs mer
Låsmekanism |
Låsmekanism, som vapenterm samlande benämning på de vapendetaljer som gör att mekanismen på ett... Läs mer
Latinism |
Latinism, ett ord eller uttryck som kommer från latin eller är påverkat av latin.
Latitudinarism |
Latitudinarism, odogmatisk och ibland rationalistisk riktning inom Church of England från 1600-... Läs mer
Ledgångsreumatism |
Ledgångsreumatism, detsamma som reumatoid artrit.
Legalism |
Legalism, kinesisk tankeriktning som uppstod under Zhoudynastin (ca 1040–256 f.Kr.). Till... Läs mer
Leninism |
Leninism, Lenins version av marxism. Det finns nästan inte någonting av vad Lenin sagt och skrivit... Läs mer
Lettrism |
Lettrism, fransk konstnärlig avantgarderiktning som räknas från 1947, då Isidore Isou (f. 1925)... Läs mer
Liberalism |
Liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.... Läs mer
Libertarianism |
Libertarianism, benämning på politisk-filosofiska idéer som betraktar individens frihet från tvång... Läs mer
Libertinism |
Libertinism, en diffus beteckning som i 1600-talets Frankrike åsattes olika moraliska och... Läs mer
Likhetsfeminism |
Likhetsfeminism, riktning inom feminismen som betonar att män och kvinnor som individer är olika... Läs mer
Livmoderfeminism |
De särartstänkande livmoderfeministerna säger att kvinnor och män är utrustade biologiskt med olika... Läs mer
Logicism |
Logicism, under lång tid en huvudriktning inom matematikens filosofi enligt vilken matematiken kan... Läs mer
Luftembolism |
Luftembolism, luftblåsor i blodomloppet. Luften kan komma in i vensystemet bl.a. i samband med... Läs mer
Luminarism |
Luminarism, term för speciell inriktning på ljus och ljuseffekter i bildkonsten, brukad mest vid... Läs mer
Lungembolism |
Lungembolism, sjukdom som orsakas av en eller flera blodproppar vilka efter passagen av högra... Läs mer
Lysenkoism |
Lysenkoism kallades en sovjetisk kampanj mot genetik och genetiker. Kampanjen, som inleddes under... Läs mer
Machiavellism |
Machiavellism, något som står i överensstämmelse med Machiavellis läror. Ordet används ibland i... Läs mer
Madrigalism |
Madrigalism, relation mellan text och musik, främst inom den italienska 1500-tals madrigalen, som... Läs mer
Magnetism |
Magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet. Magnetism orsakas av elektriska laddningar i... Läs mer
Makarism |
Makarism, utrop att rika, visa eller etiskt framstående personer är "lyckliga". Myster i Eleusis... Läs mer
Malthusianism |
Malthusianism, nationalekonomisk teori, se även nymalthusianism.
Manchesterliberalism |
Manchesterliberalism, form av liberalism som förfäktar att helt fri konkurrens leder till ekonomisk... Läs mer
Mandeism |
Mandeism, mandéernas religion. Mandeismen har en gnostisk prägel. I sina äldsta skikt härrör den... Läs mer
Manierism |
Manierism (fr. maniérisme 'förkonstling', av manière), konsthistorisk term (förr med nedsättande... Läs mer
Manikeism |
Manikeism (efter Mani), en numera utdöd gnostisk religion, grundad i Mesopotamien på 200-talet av... Läs mer
Manschauvinism |
Manschauvinism (eng. male chauvinism), inställning hos män som anser att de är överlägsna kvinnorna... Läs mer
Maoism |
Maoism, benämning på den art av marxistiskt inspirerad kommunism som började utvecklas i Kina på... Läs mer
Marginalism |
Marginalism, nationalekonomiskt tänkande som slog igenom på 1870-talet och som innebär att små (... Läs mer
Marinism |
Marinism (efter Giambattista Marino), den litterära riktning som utgick från Giambattista Marino... Läs mer
Marknadssocialism |
Marknadssocialism, nationellt ekonomiskt system där huvuddelen av produktionsbesluten fattas i... Läs mer
Martinism |
Martinism, fransk ockult riktning, uppkallad efter sina grundare Martinèz de Pasqually (1727–74)... Läs mer
Marxism |
Marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med... Läs mer
Marxism-leninism |
Marxism-leninism, riktning inom marxismen som ansågs vara i överensstämmelse med Lenins utformning... Läs mer
Masochism |
Masochism, benägenhet att utsätta sig för skymfande behandling, att vara martyr; särskilt ett... Läs mer
Massbilism |
Få uppfinningar har revolutionerat människans liv på samma sätt som bilen. Att snabbt kunna... Läs mer
Materialism |
Materialism (en bildning till senlat. materia_lis 'materiell', 'världslig'), filosofisk åskådning... Läs mer
Maximalism |
Motsatsen till minimalism.
Mazdaism |
Mazdaism [mas-] (av avestiska mazda 'vis'), samlingsbenämning på iransk religion före, under och... Läs mer
Mazdakism |
Mazdakism [mas-], religiös rörelse och sociallära grundad av Mazdak i Iran under Kavads... Läs mer
McCarthyism |
McCarthyism, benämning på politisk förföljelse av personer som anses ha vänsterradikala eller... Läs mer
Mekanism |
Mekanism (senlat. mechanisma 'konststycke'), inom tekniken anordning av mekaniska komponenter som... Läs mer
Melanism |
Melanism, ärftligt betingat överflöd av svart pigment (melanin) i hud, hår eller fjädrar, vilket... Läs mer
Melism |
Melism, i vokalmusik en följd av toner som sjungs till samma stavelse i texten. Motsatsen är... Läs mer
Mendelism |
Mendelism, genetisk analysmetod som utnyttjar klyvningstal i avkommor efter korsningshybrider och... Läs mer
Meningism |
Meningism (nylat. meningismus, av meninx), reflektorisk muskelsammandragning i nacken (nackstyvhet... Läs mer
Mentalism |
Mentalism delas in i två områden, filosofisk mentalism och språkfilosofisk mentalism.Filosofisk... Läs mer
Merkantilism |
Merkantilism (fr. mercantilisme, av mercantile 'köpmans-', 'affärs-', av ital. mercante 'köpman',... Läs mer
Mesmerism |
Mesmerism (efter Franz Anton Mesmer), detsamma som animal magnetism.
Messianism |
Messianism är tron på en kommande räddare, Messias (av hebreiska: משיח; moshiach, "den smorde").... Läs mer
Metabolism |
Metabolism (nylat. metabolismus), detsamma som ämnesomsättning.
Metamerism |
Fenomenet att två färgade ytor kan se lika respektive olika ut i olika belysningar.
Meteorism |
Meteorism (nylat. meteorismus, av grek. metearismos 'lyftning', 'upphöjning', av meteariza 'lyfta i... Läs mer
Metodism |
Metodism (eng. methodism, av method 'metod'; troligen p.g.a. det planmässiga, metodiska levnadssätt... Läs mer
Mikroorganism |
Mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter,... Läs mer
Militarism |
Militarism, tänkesätt och åtgärder som hör samman med en auktoritär användning av militär våldsmakt... Läs mer
Millennarism |
Millennarism (fr. millénarisme, en bildning till lat. mille 'tusen'), tron på tusenårsriket.
Minarkism |
Minarkism är en politisk filosofi och en form av libertarianism och nyliberalism. En annan... Läs mer
Minimalism |
Minimalism (eng., av minimal art resp. minimal music), riktning inom konsten som växte fram i USA... Läs mer
Minoritetsparlamentarism |
Minoritetsparlamentarism, förhållandet att regeringen i ett parlamentariskt system inte har egen... Läs mer
Mitraism |
Mitraism, antik mysteriekult.Mithrasmysterierna, antik mysteriekult organiserad i logeliknande... Läs mer
Mjukdelsreumatism |
Mjukdelsreumatism, vardaglig benämning på fibromyalgi och fibromyalgiliknande smärttillstånd.
Modalism |
Modalism (av modus), riktning i den tidiga kyrkans diskussion av treenigheten som hävdade att... Läs mer
Modernism |
Modernism (fr. modernisme), sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som... Läs mer
Moism |
Moism, klassisk kinesisk filosofisk riktning som går tillbaka till Mo Zi (ca 479–ca 381 f.Kr.).... Läs mer
Monarkianism |
Monarkianism (av medeltidslat. monarchianus 'monarkian', av senlat. monarchianus 'anhängare av... Läs mer
Monarkism |
Monarkism är en ideologisk inställning som föredrar och förespråkar monarkin som statsskick,... Läs mer
Mondism |
Mondism, benämning på den strävan till samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare som brittiska... Läs mer
Monetarism |
Monetarism (eng., av monetary 'som avser pengar', 'monetär', av monetarius), riktning inom... Läs mer
Mongolism |
Mongolism (nylat. mongolismus, efter folkslaget mongoler), äldre benämning på Downs syndrom.
Monism |
Momismen delas in i två områden, filosofisk monism och folkrättslig monism.Filosofisk monismInom... Läs mer
Monoenergism |
Monoenergism (av grekiska monos ’ensam’ och energia ’energi’), heretisk kristologisk lära som... Läs mer
Monofysitism |
Monofysitism (av sengrek. monophysitai 'anhängare av läran om en natur', av mono- och grek. physis... Läs mer
Monometallism |
Monometallism (av mono- och metall), enkel myntfot, dvs. förhållandet att ett lands valuta är... Läs mer
Monopolkapitalism |
Monopolkapitalism, i marxistisk teori benämning på det kapitalistiska stadium (under 1900-talet) då... Läs mer
Monoteism |
Monoteism (nylat. monotheismus av mono- och grek. theos 'gud'), tro på en enda Gud. Judendom,... Läs mer
Monotheletism |
Monotheletism (av mono- och grek. thel\sis 'vilja'), teologisk riktning under 600-talet.... Läs mer
Montanism |
Montanism (efter Montanus), kristen väckelserörelse i slutet av andra århundradet. Den uppstod i... Läs mer
Moralism |
Moralism är en filosofisk strömning som betonar att mänskligt handlande bör vara i samklang med... Läs mer
Morfinism |
Ett starkt beroende av morfin; missbruk av morfin.
Mormonism |
Mormonism är en religion med över 15 miljoner utövare, varav en stor del (dock en minoritet) bor i... Läs mer
Mosiacism |
Mosaicism (eng., av mosaik), förekomst i en vävnad av celler med olika kromosomuppsättning.
Muskelreumatism |
Muskelreumatism, i allmänt språkbruk benämning på generella muskelsmärtor vilka bl.a. kan bero på... Läs mer
Mutism |
Mutism (fr. mutisme, av muet 'stum', av likabetydande lat. mutus), stumhet, totalt eller partiellt... Läs mer
Mutualism |
Mutualism (fr. mutualisme, av mutuel 'ömsesidig', 'inbördes', av likabetydande lat. mutuus),... Läs mer
Mysticism |
Mysticism, sammanfattande benämning på åskådningar som ser tillvaron som ett mysterium, vilket kan... Läs mer
Naivism |
Naivism (av fr. naïf 'okonstlad', 'barnslig', av lat. nativus 'ursprunglig', 'naturlig', '(med)född... Läs mer
Nanism |
Nanism (nylat. nanismus, av lat. nanus 'dvärg', av likabetydande grek. nan(n)os), nanosomi,... Läs mer
Narcissism |
Narcissism (ty. Narzissismus), psykoanalytiskt begrepp, härlett från myten om den av självkärlek... Läs mer
Nationalism |
Nationalism (fr. nationalisme, av nation), tankesystem som utgår från att det finns en speciell... Läs mer
Nationalliberalism |
Nationalliberalism är en politisk ideologi som förenar nationalism och liberalism.... Läs mer
Nationalsocialism |
Nationalsocialism, tysk politisk rörelse, se nazism.
Naturalism |
Naturalism (fr. naturalisme), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga... Läs mer
Naturdeterminism |
Naturdeterminism, föreställningen att det finns ett strängt kausalt samband mellan ett områdes... Läs mer
Naturism |
Naturism, nudism, nakenkultur. År 1974 antogs internationellt en definition av naturism: "... Läs mer
Nazism |
Nazism (ty. Nazismus, av Nationalsozialismus), nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som... Läs mer
Negativism |
Negativism (bildning till negativ), benägenhet att ej uppfylla omgivningens förväntningar eller... Läs mer
Neobehaviorism |
Neobehaviorism, behavioristiska skolbildningar och teorier som under perioden 1930–60 utvecklades... Läs mer
Neodadaism |
Neodadaism, benämning på olika riktningar inom bildkonsten efter andra världskriget, som på skilda... Läs mer
Neodaoism |
Neodaoism, västerländsk benämning på den starkt spekulativa filosofiska riktning – xuanxue ('den... Läs mer
Neodarwinism |
Neodarwinism, nydarwinism, utvecklingsläran såsom den uppfattas efter upptäckten av genernas och... Läs mer
Neodeskriptivism |
Neodeskriptivism, riktning inom nyare moralfilosofi som gentemot den av den logiska positivismen... Läs mer
Neoexpressionism |
Neoexpressionism, nyexpressionism, det yppigt figurativa och färgflödande måleri som uppstod i... Läs mer
Neofreudianism |
Neofreudianism, åsiktsriktning som karakteriseras av avståndstagande från vissa delar i Freuds... Läs mer
Neoimpressionism |
Neoimpressionism, riktning inom bildkonsten – en av komponenterna i premodernismen – som först... Läs mer
Neoklassicism |
Neoklassicism, kulturströmning och stilriktning av betydelse främst under senare hälften av 1700-... Läs mer
Neokonfucianism |
Neokonfucianism, västerländsk benämning på den filosofiska riktning som i egenskap av ett slags... Läs mer
Neologism |
Neologism, nyord, språklig nybildning. Ordförrådet i alla levande språk utökas ständigt, antingen... Läs mer
Neomarxism |
Neomarxism, samhällsekonomisk inriktning som utvecklades under 1960-talet av främst Paul A. Baran... Läs mer
Neoplasticism |
Neoplasticism, nonfigurativ, plangeometrisk konstriktning som främst företräddes av De Stijl i... Läs mer
Neorealism |
Neorealism, riktning inom framför allt italiensk litteratur och film vilken nådde sin kulmen under... Läs mer
Neoricardianism |
Neoricardianism, sraffiansk ekonomi, term som myntades på 1970-talet för att beskriva arbeten inom... Läs mer
Nepotism |
Nepotism (fr. népotisme eller ital. nepotismo, av lat. nepos 'barnbarn', i senlat. även 'brorson... Läs mer
Neptunism |
Neptunism (efter den romerske havsguden Neptunus), uppfattningen att vattnet varit den viktigaste... Läs mer
Nestorianism |
Nestorianism är en riktning inom kristendomen.Patriarken av Konstantinopel, Nestorius (cirka 381–... Läs mer
Neuroticism |
Neuroticism (av neuros), en läggning som innebär benägenhet till ängslighet, obeslutsamhet, låg... Läs mer
Newtonianism |
Newtonianism, benämning på den vetenskapliga världsbild som slog igenom på 1700-talet och som... Läs mer
Nihilism |
Nihilism (ty. Nihilismus, av lat. nihil 'ingenting'), ståndpunkt som förnekar existensen av något,... Läs mer
Nikotinism |
Nikotinism, medicinsk term för nikotinvanebildning och nikotinberoende.
Noktambulism |
Noktambulism (av lat. nox, genitiv noctis, 'natt' och ambulo 'vandra omkring'), att gå i sömnen, se... Läs mer
Nominalism |
Nominalism, dels en mångskiftande medeltida tankeströmning, dels den däri centrala språkfilosofisk–... Läs mer
Nomism |
Nomism (från grekiskans νομος ’lag’) är en etisk åskådning som menar att det sedliga (moraliska)... Läs mer
Nonkognitivism |
Nonkognitivism, uppfattningen att värderingar inte är föreställningar om att något förhåller sig på... Läs mer
Nonkonformism |
Nonkonformism, medvetet avvikande från gällande sociala normer, motsatsen till konformism. I... Läs mer
Nordbuddhism |
Nordbuddhism, en (historiskt oegentlig) geografiskt betingad benämning på mahayana och närliggande... Läs mer
Nordism |
Nordism, benämning på dels strävan att främja samarbete och samverkan mellan de nordiska länderna,... Läs mer
Norvagism |
Norvagism (efter en latiniserad form av Norge), norskt språkdrag i annat språk än norska.
Nudism |
Nudism (fr. nudisme, ytterst av lat. nudus 'naken'), detsamma som naturism.
Nydarwinism |
Nydarwinism, detsamma som neodarwinism.
Nyevangelism |
Nyevangelism, fromhetsriktning inom 1800-talets svenska folkväckelse, organiserad 1856 i... Läs mer
Nyexpressionism |
Nyexpressionism, det figurativt berättande och känsloladdade måleri som skapades i Sverige strax... Läs mer
Nyfascism |
Nyfascism, även neofascism, samlingsbenämning på högerextremistiska rörelser och partier som i... Läs mer
Nyfeminism |
Nyfeminism, ursprungligen en sammanfattande benämning på riktningarna inom 1970-talets nya... Läs mer
Nyhegelianism |
Nyhegelianism, term särskilt för de filosofiska riktningar i Storbritannien och USA som under... Läs mer
Nyhumanism |
Nyhumanism, riktning inom vetenskap, konst, litteratur och pedagogik under 1700-talets senare del... Läs mer
Nykantianism |
Nykantianism, rikt differentierad, huvudsakligen tysk tankeströmning i 1800- och 1900-talens... Läs mer
Nykeynesianism |
Nykeynesianism, sedan 1980-talet framträdande nationalekonomisk forskningsriktning inom... Läs mer
Nyklassicism |
Nyklassicism, neoklassicism, nyantik, stilströmning inom den fortlöpande klassiska traditionen i... Läs mer
Nykolonialism |
Nykolonialism, begrepp som uppkom i samband med avkoloniseringsprocessen som ett uttryck för den... Läs mer
Nykonfucianism |
Nykonfucianism, kin. xin rujia, strömningar inom konfucianismen som främst under 1900-talet... Läs mer
Nykterism |
Se absolutism.
Nyliberalism |
Nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om... Läs mer
Nymalthusianism |
Nymalthusianism, befolkningspolitisk rörelse med ursprung i The Malthusian League, ett sällskap... Läs mer
Nynazism |
Nynazism, neonazism, benämning på de politiska grupper och idéer som knyter an till den nazistiska... Läs mer
Nyplatonism |
Nyplatonism, mångskiftande, starkt spekulativ filosofisk riktning som på ett eller annat sätt... Läs mer
Nypositivism |
Nypositivism, annan benämning på logisk positivism.
Nyprotestantism |
Nyprotestantism, de former av protestantisk teologi som har präglats av upplysningen och medvetet... Läs mer
Nypytagoreism |
Nypytagoreism, inflytelserik filosofisk riktning under århundradena närmast efter Kristi födelse.... Läs mer
Nyrealism |
Nyrealism, konstterm som uppkom i slutet av 1950-talet för att beskriva den nya rörelse som, i... Läs mer
Nythomism |
Nythomism, filosofisk riktning uppkommen i slutet av 1800-talet som – främst inom den romersk-... Läs mer
Nyvedantism |
Nyvedantism, detsamma som neovedanta.Neovedanta, nyvedantism, modern, tidsanpassad tolkning av den... Läs mer
Objektivism |
Objektivism kan delas in mellan kunskapsteoretisk realism samt inom värdeteorin.Objektivism (... Läs mer
Obskurantism |
Rädsla för upplysning, ljusskygghet.
Occidentalism |
Occidentalism (av latinets occidentem 'väster', 'solnedgång' bokstavligen 'nedfallande'; jämför... Läs mer
Ockasionalism |
Ockasionalism (av lat. occasio 'gynnsamt tillfälle', 'möjlighet', av occido 'falla ned', 'gå ned... Läs mer
Ockultism |
Ockultism, samlingsbegrepp för olika idéer om att det bortom verkligheten finns andliga krafter som... Läs mer
Oneirism |
Oneirism (nylat. oneirismus, av grek. oneiros 'dröm'), drömlika hallucinationer i vaket tillstånd,... Läs mer
Operationalism |
Operationalism (av operation), vetenskapsfilosofisk riktning som kräver att vetenskapliga begrepp... Läs mer
Opportunism |
Opportunism innebär en klandervärd och oriktig anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället... Läs mer
Optimism |
Optimism (av lat. optimus 'bäst'), i filosofin åskådningar enligt vilka världen är god och det onda... Läs mer
Orficism |
Orficism, orfism, antik grekisk religionsform som kan spåras tillbaka till 500-talet f.Kr. men... Läs mer
Orfism |
Orfism, orfisk kubism, term lanserad av Apollinaire 1912–13 som benämning på en modernistisk... Läs mer
Organism |
Organism (fr. organisme, av organe), en- eller flercellig varelse (mikroorganism, växt eller djur)... Läs mer
Orientalism |
Orientalism (av "oriental"), inflytande av orientaliska språk på inhemskt språk; men förr ett... Läs mer
Ortostatism |
Ortostatism (nylat. orthostatismus, av orto- och grek. stato_s 'stående'), medicinsk term för... Läs mer
Ostracism |
Ostracism (grek. ostrakismo_s, av ostrakon 'krukskärva'), politiskt instrument i Athen under 400-... Läs mer
Ovism |
Ovism (av lat. ovum 'ägg'), teori härstammande från den nederländske läkaren Regnier de Graaf (1641... Läs mer
Pacifism |
Pacifism (fr. pacifisme, en bildning till paix 'fred', av likabetydande lat. pax, genitiv pacis),... Läs mer
Paleomagnetism |
Paleomagnetism, studiet av jordens magnetfält och dess variation under geologisk tid. När... Läs mer
Palladianism |
Palladianism, arkitekturströmning som utgår från Andrea Palladios idéer och byggnader.
Panafrikanism |
Panafrikanism, politisk rörelse bland västindier, afrikaner och nordamerikaner av afrikanskt... Läs mer
Panamerikanism |
Panamerikanism, benämning på samarbetet mellan staterna på västra halvklotet. Detta startade redan... Läs mer
Panarabism |
Panarabism, uppfattningen att alla araber och arabfolk utgör en enda nation, trots olikheterna i... Läs mer
Panbabylonism |
Panbabylonism, forskarriktning i början av 1900-talet som i samband med arkeologiska fynd i Främre... Läs mer
Pandeism |
Pandeism (av grekiska pan "allt" och latin deus "gud"), är inom religionsfilosofi en kombination av... Läs mer
Panenteism |
Panenteism (av pan-, grek. en 'i' och theos 'gud'). Medan panteismen lär att allt är gudomligt, dvs... Läs mer
Pangermanism |
Pangermanism (ty. Pangermanismus), en politisk rörelse under 1800-talet som ytterst syftade till... Läs mer
Panhypopituitarism |
Panhypopituitarism (nylat. panhypopituitarismus, av pan- och hypopituitarism), detsamma som... Läs mer
Panislamism |
Panislamism, benämning på strävanden från 1800-talets senare decennier att överbrygga... Läs mer
Panslavism |
Panslavism, idéströmning som betonar de slaviska folkens kulturella och ibland även politiska... Läs mer
Panteism |
panteism, teologisk doktrin enligt vilken Gud och världen är ett och detsamma. Termen präglades på... Läs mer
Papalism |
Papalism, uppfattningen att kyrkan i sin helhet bör styras av påven i Rom.
Papism |
Papism är en protestantisk, gammaldags benämning på romersk katolicism. Termen användes under... Läs mer
Paracelsism |
Paracelsism, inflytelser av Paracelsus läror på idéer och vetenskap. I sin allmänna inverkan på... Läs mer
Parallellism |
Parallellismen kan delas in i tre områden:Parallellism som ett stilgreppParallellism, stilgrepp som... Läs mer
Paramagnetism |
Paramagnetism, svag magnetisering som uppstår hos vissa ämnen, då de utsätts för ett magnetfält.
Parasitism |
Parasitism (av parasit), förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms... Läs mer
Parkinsonism |
Parkinsonism är symtom som liknar dem vid Parkinsons sjukdom (skakningar, stelhet, sparsamt... Läs mer
Parlamentarism |
Parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (... Läs mer
Paternalism |
Paternalism, ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de underordnade, grundat på att... Läs mer
Patriarkalism |
Patriarkalism är en åskådning som avser en patriark eller ett patriarkat.
Patriotism |
Patriotism, fosterlandskärlek, är ett uttryck för lojalitet och kärlek till det egna landet eller... Läs mer
Patripassianism |
Patripassianism, en under 200-talet (av Tertullianus) präglad term för den riktning i lärostriderna... Läs mer
Pedofilism |
Pedofili är en beteckning för en vuxen människas sexuella dragning till prepubertala barn och barn... Läs mer
Pelagianism |
Pelagianism, den lära om människans fria vilja som framlades av Pelagius och hans anhängare under... Läs mer
Pelmanism |
Pelmanism är ett system för att träna minnet, koncentrationen och viljestyrkan, som skapades på... Läs mer
Pennalism |
Pennalism, systematiskt kamratförtryck, främst vid högre utbildningsanstalter, som utmärks av att... Läs mer
Pentekostalism |
Pentekostalism, samlingsbenämning på pingströrelser som kan förknippas med en väckelse i Los... Läs mer
Perfektionism |
Perfektionism, överdriven noggrannhet med arbete, hygien, kläder m.m. Perfektionism kan ses som... Läs mer
Peronism |
Peronism, politisk rörelse och ideologi i Argentina, uppbyggd av och kring president Juan Perón.... Läs mer
Personalism |
Personalism, filosofisk riktning som betraktar personen som en oreducerbar realitet och framhäver... Läs mer
Pessimism |
Pessimism (en bildning till pessimus), i filosofin en uppfattning som bestrider att världen är... Läs mer
Petrarkism |
Petrarkism, benämning på den stil som utgick från Petrarca och präglade renässansens kärlekslyrik.... Läs mer
Photinianism |
Photinianism, heretisk kristologisk lära, uppkallad efter biskop Photinus av Sirmium (död 376).... Läs mer
Pietism |
Pietism, väckelse- och förnyelserörelse som uppstod inom den tyska lutherdomen; puritanismen var... Läs mer
Piktorialism |
Piktorialism, fotografisk stilriktning vars ideal var populära, främst i amatörkretsar, från 1880-... Läs mer
Platonism |
Platonism, i vidaste bemärkelse de filosofiska läror som omfattades av Platon och av alla dem som... Läs mer
Pleinairism |
Pleinairism är en annan benämning på friluftsmåleri.
Pleokroism |
Pleokroism är ett kristalloptiskt fenomen, detsamma som dikroism.
Pluralism |
Pluralism, mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (t.ex. pluralistiskt samhälle). Inom... Läs mer
Plutonism |
Plutonism inom geologiAlla processer som hänger samman med en magma i den mån de utspelas inuti... Läs mer
Poetism |
Poetism, litterär och konstnärlig riktning inom tjeckisk modernism. Ledande namn inom poetismen var... Läs mer
Pointillism |
Pointillism är en måleriteknik, detsamma som divisionism.
Polymorfism |
Polymorfism, mångformighet, fenomenet att individerna i en population förekommer i två eller fler... Läs mer
Polyteism |
Polyteism, tro på många gudar. I nutida religion förekommer polyteism t.ex. inom hinduismen.
Populism |
Populism, rörelse eller ideologi som vädjar till "folket" som grupp oberoende av någon social klass... Läs mer
Positivism |
Positivism, filosofisk riktning som brukar hänföras till Auguste Comte och hans samhällsfilosofiska... Läs mer
Postimpressionism |
Postimpressionism, en av den brittiske kritikern Roger Fry 1910 lanserad benämning på en mycket... Läs mer
Postkeynesianism |
Postkeynesianism, en heterogen strömning i modern nationalekonomisk teori som har kommit att... Läs mer
Postkolonialism |
Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska... Läs mer
Postkubism |
Postkubism, benämning på olika geometriskt abstrakta konstriktningar med rötter i kubismen, t.ex.... Läs mer
Postmodernism |
Postmodernism, riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad estetiska verksamheter. Termen,... Läs mer
Postnordism |
Ett skämtsamt sätt att driva med Postnords distrubutionsproblem, "Leverans och kundservice är... Läs mer
Poststrukturalism |
Poststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och... Läs mer
Pragmatism |
Pragmatism, inom filosofin en riktning vars främsta representanter är de amerikanska filosoferna... Läs mer
Premodernism |
Premodernism, sammanfattande benämning på en rad nydanande, från den klassiska traditionen starkt... Läs mer
Presbyterianism |
Presbyterianism (av presbyterium), synodalförfattning, kyrkoförfattning som praktiseras av... Läs mer
Preskriptivism |
Preskriptivism, position inom den moderna metaetiken, främst förknippad med den brittiske filosofen... Läs mer
Priapism |
Priapism, förlängd och oftast smärtsam erektion av penis som inte är förenad med sexuell... Läs mer
Primitivism |
Primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och... Läs mer
Professionalism |
Professionalism, yrkesmässighet med förvärvsinriktning, ett särskilt inom tävlingsidrotten använt... Läs mer
Progressivism |
Progressivism, progressiv pedagogik, pedagogisk reformrörelse som uppkom i Europa och USA kring... Läs mer
Proselytism |
Proselytism kan syfta på:Omvändande av troende från en religion till en annan.Inom kristendomen... Läs mer
Prostatism |
Prostatism, prostatabesvär som utgörs av svårighet att sätta igång urinering och tömma blåsan, av... Läs mer
Protektionism |
Protektionism, importbegränsning genom ett system av handels- och industripolitiska åtgärder (t.ex... Läs mer
Protestantism |
Protestantism, benämning på kristendomstolkningar som direkt eller indirekt formats av 1500-talets... Läs mer
Provinsialism |
Provinsialism, ord eller uttryck som är typiskt för en dialekt eller ett regionalt språk, särskilt... Läs mer
Pseudoaltruism |
Pseudoaltruism, beteende som är till synes oegennyttigt, se altruism.
Pseudohermafroditism |
Tillstånd där könskörtlarna är av det ena könet och de yttre könsdelarna av det andra könet. En... Läs mer
Pseudohypoparatyreoidism |
Pseudohypoparatyreoidism, medfödd defekt som utgörs av bristfälligt utnyttjande av... Läs mer
Psilantropism |
Psilantropism, kristologisk lära som förnekar Kristi gudomlighet. Etymologiskt härleds termen ur... Läs mer
Psykologism |
Psykologism (i allmänhet)Allmänt åsikten att filosofi och vetenskaper om människan skall ha sin... Läs mer
Ptyalism |
Ptyalism, hypersalivation, sialorré, medicinsk term för dregling, dvs. större salivsekretion än... Läs mer
Purism |
Purism inom språkvetenskapPurism, strävan efter renhet i ett eller annat avseende. inom... Läs mer
Puritanism |
Puritanism, betydelsefull gren av 1500- och 1600-talens engelska kyrkoliv. De av kalvinismen... Läs mer
Pyrrhonism |
Pyrrhonism (efter Pyrrhon), den filosofiska lära som företräddes av Pyrrhon, även benämning på... Läs mer
Rabulism |
Rabulism kommer från ordet rabulist som är en skrikig talare, advokat eller uppviglare mot... Läs mer
Radikalfeminism |
Feministisk riktning som betraktar motsättningen mellan man och kvinna som överordnad och som har... Läs mer
Radikalism |
Ordet radikalism kommer från ordet radikal vilket är en person eller rörelse som arbetar för... Läs mer
Radikalpietism |
Radikalpietism, separatistisk pietism, starkt kyrkokritisk, delvis påverkad av Jakob Böhme. I läran... Läs mer
Ramism |
Benämning på idéer och teman som formulerades av Pierre de la Ramée. Ramismen vann under... Läs mer
Rasism |
Rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem... Läs mer
Rationalism |
Rationalism finns inom många områden.Rationalism som filosofisk inriktningFilosofisk riktning som i... Läs mer
Rättspositivism |
Rättspositivism, rättsfilosofisk uppfattning som utgår från att rättsreglerna är bindande och skall... Läs mer
Rayonism |
Rayonism är en riktning inom den abstrakta konsten, lanserad i Moskva 1911 av Michail Larionov och... Läs mer
Realism |
Realism är i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det... Läs mer
Reduktionism |
Reduktionism är åsikten att en viss vetenskaplig teori kan översättas till, eller härledas från en... Läs mer
Reformism |
Reformism är motsatsen till revolutionär uppfattning. Medan revolutionärerna anser att samhället... Läs mer
Regelutilitarism |
Regelutilitarism, en variant av utilitarism. Enligt regelutilitarismen skall utilitarismens krav om... Läs mer
Regionalism |
Regionalism, ideologi eller politisk strävan med utgångspunkt i en region. Med rötter i en... Läs mer
Relativism |
Relativism är en filosofisk ståndpunkt enligt vilken uppfattningar och teorier kan vara sanna... Läs mer
Republikanism |
Republikanism är en politisk rörelse vars mål är republik i stället för monarki. Anhängarna kallas... Läs mer
Retrogardism |
Retrogardismen är en konst- och litteraturinriktning som i Skandinavien inspirerats av de skånska... Läs mer
Reumatism |
Reumatism är i allmänt språkbruk benämning på reumatisk sjukdom.
Revanschism |
Revanschism, starkt nationalistisk stämning med krav på revansch för tidigare (militärt) nederlag.... Läs mer
Revisionism |
Revisionism, ursprungligen den ståndpunkt som Eduard Bernstein utvecklade i revisionismstriden. Där... Läs mer
Rhotacism |
Rhotacism, språkhistorisk förändring av ett annat språkljud till [r]. Det kan bl.a. drabba [s]... Läs mer
Rojalism |
Rojalism avser meningsriktning som stöder kungadömet som politisk och social institution.... Läs mer
Rotacism |
Rotacism, annan stavning av rhotacism.
Rudbeckianism |
Rudbeckianism, form av göticism som mer eller mindre tydligt inspirerats av Olof Rudbeck d.ä:s "... Läs mer
Russellianism |
Russellianism (efter den amerikanske förkunnaren Charles Taze Russell, 1852–1916), till 1931... Läs mer
Sabbatianism |
Sabbatianism är en judisk messiansk rörelse uppkallad efter grundaren Shabbetai Tzevi (1626–76)... Läs mer
Sabellianism |
Sabellianism, kristologisk lära, uppkallad efter teologen Sabellius, som undervisade i Rom under... Läs mer
Sadism |
Sadism är ett tvångsmässigt behov att förnedra, tvinga till underkastelse, tillfoga fysisk och... Läs mer
Sadomasochism |
Sadomasochism, även förkortad som SM, är en term lanserad av psykiatern Krafft-Ebing 1886 för en... Läs mer
Särartsfeminism |
Särartsfeminism är feministisk riktning som menar att man i kampen för kvinnors lika rättigheter... Läs mer
Sarmatism |
Sarmatism eller sarmatstil är en benämning på polsk adelskultur från 1600-talet och första hälften... Läs mer
Satanism |
Satanism (uppkallad efter Satan) avser dyrkan av djävulen och det onda. Om äldre tiders tro på... Läs mer
Saturnism |
Saturnism (efter planeten Saturnus, som för alkemisterna symboliserade blyet) är gammal benämning... Läs mer
Schamanism |
Schamanism avser det sociala, rituella och religiösa komplex som utbildats kring schamanen. Det är... Läs mer
Schartauanism |
Schartauanism kommer från Henric Schartaus förkunnelse utgående väckelserörelse, som starkt präglat... Läs mer
Schism |
Schism avser brytande av gemenskap. Schism förutsätter en tidigare samhörighet som upphör p.g.a. en... Läs mer
Scientism |
Scientism, filosofisk uppfattning som tillerkänner den empiriska vetenskapen en grundläggande och... Läs mer
Sekterism |
Stark inre sammanhållning och intolerans mot andras åskådningar, särskilt i politiska sammanhang.
Sekularism |
Sekularism är en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens samhällsbetydelse och i... Läs mer
Semipelagianism |
Semipelagianism är en term präglad under 1500-talet för en ståndpunkt som fördes fram i... Läs mer
Sensualism |
Sensualism är inom kunskapsteorin uppfattningen att allt vetande härrör från sinnesfunktionerna. I... Läs mer
Separatism |
Separatism är strävan efter frigörelse ur statsbildning för ett geografiskt område med i allmänhet... Läs mer
Servomekanism |
Servomekanism, reglersystem för inställning av en mekanisk storhet, t.ex. vinkel eller läge. Den... Läs mer
Sexism |
Sexism (kommer från engelskans sex 'kön' i analogi med rasism), nedvärdering av kvinnan på grund av... Läs mer
Shamanism |
Se schamanism.
Shintoism |
Shintoismen är en viktig religion i Japan.Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta... Läs mer
Shivaism |
Shivaism, den fromhet som riktas till Shiva och de strömningar inom hinduismen som sätter kulten av... Läs mer
Sialism |
Sialism är detsamma som ptyalism.
Sikhism |
Sikhism är en indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och... Läs mer
Simultanism |
Simultanism är en term i bildkonsten för den effekt som uppstår genom att man i ett och samma... Läs mer
Sionism |
Sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet... Läs mer
Skandinavism |
Skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814... Läs mer
Skanism |
Skanism, skånsk språkegenhet i ett språkligt sammanhang som annars inte är regionalt präglat. Om... Läs mer
Skepticism |
Skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning. I... Läs mer
Skotism |
Skotism, den medeltida (och moderna) riktning som filosofiskt ansluter till Johannes Duns Scotus.... Läs mer
Skruvmekanism |
Skruvmekanism, mekanisk anordning, transmission, för omvandling från rotationsrörelse och vridande... Läs mer
Slavism |
Slavism är ett begrepp för ett språkligt uttryck, som har lånats in till ett annat språk från något... Läs mer
Snobbism |
Snobbism förekommer främst i fackspråk eller formell skrift, jämför med snobberi som förekommer... Läs mer
Socialdarwinism |
Socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det... Läs mer
Socialism |
Socialism (av social), benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier... Läs mer
Socialliberalism |
Socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de... Läs mer
Socialrealism |
Socialrealism, inom bildkonst ett ganska vagt avgränsat samlingsbegrepp för samhällskritisk konst.... Läs mer
Socinianism |
Socinianism, en radikal kristendomstolkning under 1500- och 1600-talen, företrädd främst av... Läs mer
Sociologism |
Sociologism, inom samhällsvetenskapen den metodologiska åsikten att sociala faktorer endast kan... Läs mer
Sofism |
Sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.
Solipsism |
Solipsism, uppfattning som förekommer i två grundformer: ontologisk och kunskapsteoretisk solipsism... Läs mer
Somnambulism |
Somnambulism, sömngång, förekommer hos omkring 5 % av alla barn men är ovanlig hos vuxna.... Läs mer
Speciesism |
Speciesism, artdiskriminering, artism, term myntad 1970 av den brittiske psykologen Richard Ryder (... Läs mer
Spiritism |
Spiritism, spiritualism, strävanden att nå kontakt med de avlidnas andar. Ordet brukar reserveras... Läs mer
Spiritualism |
Spiritualism, samlingsbenämning på kristna riktningar som betonar den heliga Andens direkta verkan... Läs mer
Spontanism |
Spontanism, en skenbart oorganiserad abstrakt stil, som från omkring 1950 började göra sig gällande... Läs mer
Sramanism |
Med sramanism menas en religiös och filosofisk rörelse i Indien för cirka 2500 år sedan. Den bestod... Läs mer
Stalinism |
Stalinism, ett ur sovjetledaren Josef Stalins styre framväxt totalitärt samhällssystem,... Läs mer
Statsidealism |
Statsidealism, benämning på en historiesyn som går tillbaka på Hegel och innebär att historiens... Läs mer
Statskapitalism |
Statskapitalism, term som använts av främst marxister för det ekonomiska systemet i ett samhälle i... Läs mer
Stoicism |
Stoicism är i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi. Dess anhängare... Läs mer
Strabism |
Strabism, detsamma som skelning och är en felställning av ett öga. Skelning kan ha många... Läs mer
Strukturalism |
Strukturalism, de teorier och metoder inom olika vetenskapliga ämnen som utgår från att enskilda... Läs mer
Strukturfunktionalism |
Strukturfunktionalism, en övergripande sociologisk teori, utvecklad av Talcott Parsons, som anger... Läs mer
Subjektivism |
Subjektivism är inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av... Läs mer
Substantivism |
Substantivism, synsätt inom ekonomisk historia och antropologi som ifrågasätter neoklassisk... Läs mer
Sufism |
Sufism är ett samlingsbegrepp för islamisk mystik. Begreppet sufi tillämpades på muslimska asketer... Läs mer
Supralapsarianism |
Supralapsarianism är en variant av den kalvinska predestinationsläran med innebörden att Gud före... Läs mer
Supranaturalism |
Uppfattningen att det finns en högre verklighet som står över den för sinnena givna naturen, i... Läs mer
Suprematism |
Suprematism är en riktning inom ryskt abstrakt måleri, lanserad av Kazimir.
Surrealism |
Surrealism är en internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André... Läs mer
Svecism |
Svecism eller suecism är företeelse i ett språk eller en dialekt som beror på påverkan från (... Läs mer
Swedenborgianism |
Swedenborgianism, uppkallad efter Emanuel Swedenborg (1688–1772), är en kristen rörelse med... Läs mer
Sydbuddhism |
Sydbuddhism, en (historiskt oegentlig) geografiskt betingad benämning på hinayana, framför allt... Läs mer
Syllogism |
Syllogism avser logisk slutledning, vanligen bestående av två premisser och en slutsats. Termen... Läs mer
Symbolism |
Symbolism har både en litterär och konstnärlig riktning.Symbolism inom litteraturDen litterära... Läs mer
Syndikalism |
Syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och... Läs mer
Synergism |
Synergism finns både inom biologi och teologin.Synergism inom biologinSynergism avser här synergi... Läs mer
Synkretism |
Synkretism, religionsblandning, den företeelse då föreställningar och bruk från två eller flera... Läs mer
Synoikism |
Synoikism är en sammanslagning av närliggande orter till en större stad, de facto genom människors... Läs mer
Syntetism |
Syntetism, inom bildkonst gestaltningstendens med inriktning på enhetlig sammanfattning av konturer... Läs mer
Tachism |
Tachism är en term för en typ av informell konst som baserar sig på de mer eller mindre... Läs mer
Tantrism |
Tantrism, den typ av indisk religiositet som är formulerad i tantratexterna. Tantrismen framträder... Läs mer
Taoism |
Taoism avser kinesisk religion, läs mer om det under daoism.
Taylorism |
Taylorism, efter Frederick W. Taylor, är en riktning inom organisationsteori,
Teism |
Teism är tron på en Gud (motsats: ateism) som är personlig, tillbedjansvärd, skild från världen men... Läs mer
Termomagnetism |
Termomagnetism, termiska effekter i elektriska ledare under inverkan av magnetfält.
Termoperiodism |
Termoperiodism, reglering av biologiska förlopp genom periodisk växling mellan en högre och en... Läs mer
Terrorism |
Terrorism avser våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället... Läs mer
Thatcherism |
Thatcherism är ett samlingsnamn för den politik som bedrevs av Margaret Thatcher under hennes tid... Läs mer
Thigmotropism |
Thigmotropism är en slags krökningsrörelse hos växter.
Thomism |
Thomism, teologisk och filosofisk riktning som utgår från Thomas av Aquino, i tur och ordning som... Läs mer
Titoism |
Titoism avser benämning på den form av kommunism, som utvecklades i Jugoslavien under Tito.... Läs mer
Tjugotalsklassicism |
Tjugotalsklassicism är en sedan ca 1950 använd benämning på en övervägande nordisk strömning inom... Läs mer
Totalitarism |
Totalitarism (en bildning till total, se totala institutioner), dels en tyrannisk styrelse, utövad... Läs mer
Totemism |
Totemism (av totem), den symboliska associationen mellan en mänsklig social grupp och en djur-... Läs mer
Traditionalism |
Traditionalism, strävan, bl.a. inom olika slags religiösa, politiska och kulturella riktningar, att... Läs mer
Traktarianism |
Traktarianism är en benämning på Oxfordrörelsen p.g.a. dess skriftserie Tracts for the Times, som... Läs mer
Transcendentalism |
Transcendentalism avser amerikansk litterär och filosofisk rörelse ca 1836–60 med centrum i... Läs mer
Transitivism |
Transitivism är en form av jagstörning där gränsen mellan jaget och omvärlden upplevs som oskarp.... Läs mer
Transsexualism |
Transsexualism är ett annat ord för transsexualitet.
Transvestitism |
Transvestism avser behovet att klä sig i det motsatta könets kläder. Den primära transvestitens (... Läs mer
Tribalism |
Tribalism avser en befolknings sociala och politiska identifikation i enlighet med... Läs mer
Tromboembolism |
Tromboembolism är ett sjukdomstillstånd där en blodpropp (tromb) bildas någonstans i kärlsystemet... Läs mer
Tropism |
Tropism kan delas in under både biologi och litteraturvetenskapenTropism inom biloginTropism är en... Läs mer
Trotskism |
Trotskism är en politisk och ideologisk riktning som hämtar sin utgångspunkt i Trotskijs idéer.... Läs mer
Truism |
En truism är ett uttalande som är självklart. Det är vanligt i politiska uttalanden, exempelvis "På... Läs mer
Turism |
Turism är en sammanfattande benämning på resande (med en viss varaktighet och längd; turisten skall... Läs mer
Ultramontanism |
Ultramontanism, särskilt under 1800-talet brukad benämning på strävanden att utsträcka påvens makt... Läs mer
Ultranationalism |
Ultranationalism är en extrem hängivenhet till eller försvarande av en nations intressen, oberoende... Läs mer
Unanimism |
Unanimism är en litterär doktrin som lär att författare främst skall uttrycka ett kollektivt... Läs mer
Ungsocialism |
Ungsocialism är en oppositionsriktning inom den svenska socialdemokratin präglad av anarkistiska... Läs mer
Uniformism |
Uniformism eller uniformitarianism, geologisk teori enligt vilken jordytan, bergarterna och... Läs mer
Unitarism |
Unitarism är en sammanfattande benämning på olika smärre riktningar och samfundsbildningar som inom... Läs mer
Universalierealism |
Universalierealism eller begreppsrealism, den särskilt under medeltiden företrädda åsikten att de s... Läs mer
Universalism |
Universalismen är ett filosofiskt och teologiskt begrepp som vissa idéer har universell tillämpning... Läs mer
Urmonoteism |
Urmonoteism är em religionshistorisk teori som hävdar att monoteismen var den ursprungliga formen... Läs mer
Utilism |
Utilism (för etymologi se utilitarism), numera mindre vanlig synonym till utilitarism.Utilism kan... Läs mer
Utilitarism |
Utilitarism är en nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att... Läs mer
Utomparlamentarism |
Utomparlamentarism (motsats till parlamentarism) är ingen politisk ideologi, utan ett uttryck för... Läs mer
Utopism |
Utopism avser en rörelse som innebär strävan efter 1. böjelse för 1. tro på utopi 1. utopiska ideal... Läs mer
Vaginism |
Vaginism avser kramp i slidans (vaginas) muskulatur som utlöses vid t.ex. försök till samlag eller... Läs mer
Våg–partikeldualism |
Våg–partikeldualism är ett fysikaliskt begrepp. Av Heisenbergs obestämdhetsrelation framgår att... Läs mer
Vandalism |
Vandalism avser hänsynslös förstörelse. Termen vandalism myntades 1794 av den franske abbén Henri... Läs mer
Vänsterism |
Vänsterism är en samlingsbegrepp för ideologier som anses ligga till vänster på den politiska... Läs mer
Värdenihilism |
Värdenihilism är den allmänt vedertagna benämningen (ehuru ursprungligen myntad av motståndare) för... Läs mer
Värdeobjektivism |
Värdeobjektivism är en teori som hävdar att det finns objektiva värden eller att värdeomdömen kan... Läs mer
Värderelativism |
Värderelativism är en teori som hävdar att värdeomdömen endast har lokal eller begränsad giltighet... Läs mer
Värdesubjektivism |
Värdesubjektivism är en teori som hävdar att värdeomdömen är subjektiva i någon mening, t.ex. att... Läs mer
Värdorganism |
Värdorganism, sammanfattande benämning på värddjur, värdväxt och värdcell.
Världsfederalism |
Världsfederalism är en idépolitisk åsikt enligt vilken en global union med federalt statsskick bör... Läs mer
Veganism |
Veganism är ett levnadssätt där en person avstår från animaliska produkter i den mån det är möjligt... Läs mer
Vegetarianism |
Vegetarianism är en diet eller ett förhållningssätt enligt vilken endast vegetabiliska livsmedel... Läs mer
Verism |
Verism är en litterär rörelse som uppstod i Italien under slutet av 1800-talet. Verismen ville... Läs mer
Vevmekanism |
Vevmekanism avser en mekanisk anordning där en vev (vevarm och vevtapp) via en vevstake omvandlar... Läs mer
Viktorianism |
Viktorianism avser förhärskande tidsanda inom de högre samhällsklasserna i Storbritannien under... Läs mer
Vishnuism |
Vishnuism (av Vishnu), vaishnavism, samlingsnamn på den religiositet och de religiösa rörelser inom... Läs mer
Vitalism |
Vitalism (av vital), åskådning enligt vilken allt liv beror på en speciell livskraft, som inte... Läs mer
Voluntarism |
Voluntarism är en åskådning som tillskriver viljan den ledande funktionen i själslivet. Under... Läs mer
Vorticism |
Vorticism avser brittisk modernistisk litterär och konstnärlig rörelse, som hade sin höjdpunkt 1912... Läs mer
Voyeurism |
Voyeurism eller skoptofili är en sexuell avvikelse som kännetecknas av ett tvångsmässigt... Läs mer
Vulkanism |
Vulkanism är den sammanfattande benämning på alla processer och förlopp vid vilka magma och dess... Läs mer
Wahhabism |
Wahhabism är den strängare formen av den hanbalitiska rättsskolan. Den grundades av al-Wahhab, som... Läs mer
Wellerism |
Wellerism är en internationell benämning på ordstäv.
Wienerklassicism |
Wienklassicism är en musikalisk stilbenämning på de gemensamma dragen hos Haydn, Mozart och... Läs mer
Wolffianism |
Wolffianism, filosofisk riktning benämnd efter Christian von Wolff och mycket populär vid... Läs mer
Württembergpietism |
Württembergpietism är en sydtysk gren av 1700-talets inomkyrkliga pietism, framför allt präglad av... Läs mer
Yarsanism |
En variant av yazdanism som finns i sydligaste delen av Kurdistan.
Yazdanism |
Yazdanismen (kurdiska yazdân, värdig att dyrkas) är en monoteistisk religion som har tagit till sig... Läs mer
Yazidism |
En variant av yazdanism som finns i centrala Kurdistan.
Zenbuddhism |
Zenbuddhism är en japansk buddhistisk skola med rötter hos den indiske mahayanamunken Bodhidharma (... Läs mer
Zoroastrism |
Zoroastrism (efter religionsstiftaren Zarathustra, grek. Zoroaster) eller mazdaism (efter den... Läs mer
Zurvanism |
Zurvanism (av Zurvan), zervanism, en religiös idéströmning som under vissa perioder (den parthiska... Läs mer