Associationism

Associationism, filosofiskt system som utvecklades under 1600- och 1700-talen av brittiska filosofer, bland andra Locke, Hume och Hartley. Dessa s.k. brittiska associationister betraktade association som en grundläggande process som kunde användas för att analysera och förklara allt mentalt skeende. En av målsättningarna var att försöka finna och formulera olika associationslagar. Via brittiska associationister som John Stuart Mill och Alexander Bain kom associationismen att starkt påverka den under senare hälften av 1800-talet begynnande vetenskapliga psykologin. Hos Wundt, den experimentella psykologins fader, var association ett viktigt begrepp, liksom hos andra europeiska pionjärer inom den experimentella psykologin, t. ex. Ebbinghaus och Galton. I modernare psykologi finns inflytande från associationismen bl.a. i rysk psykologi (Pavlov) och i flera amerikanska psykologiska skolbildningar (strukturalism, funktionalism, behaviorism). I denna amerikanska s.k. associativa psykologi ges inlärning baserad på associationsprocesser en central plats. Associationistiska teorier och modeller förekommer också inom kognitiv vetenskap.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar