Atavism

Atavism betecknar att en egenskap från ett tidigare stadium i artens utveckling plötsligt uppträder hos en individ – djur eller människa. Ett beteende som ter sig primitivt kallas ibland atavistiskt. Föreställningen att sådant beteende skulle ha varit vanligt hos avlägsna förfäder är emellertid dåligt underbyggd.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar