Egoism

Egoism (fr. égoÉsme 'själviskhet', modern bildning till ego), egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse. Motsatsen är altruism. Vanligtvis skiljer man mellan psykologisk egoism – doktrinen att alla personer faktiskt eftersträvar att tillgodose sina intressen så långt möjligt – och etisk egoism – åsikten att alla bör ha denna målsättning. Den förra ligger ofta till grund för den senare: om det är omöjligt att handla annat än egennyttigt, tjänar det ju inget till att uppställa andra etiska krav än egoistiska. Dessa båda uppfattningar kan skönjas redan i antikens filosofi, men själva termen "egoism", med sin nuvarande betydelse, kom i bruk först under 1800-talet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar