Etatism

Etatism (fr. étatisme, av État 'stat'), benämning på strävanden att stärka statens inflytande på individernas och det civila samhällets bekostnad. I förbundsstater, t.ex. i Schweiz där termen anses ha uppkommit, betecknar etatism också försök att utvidga federationens makt över delstaterna. Termen användes av Kemal Atatürk för att beteckna ett inslag i hans ideologi för Turkiets omdaning till en modern nationalstat. Etatismen har stundom givits en filosofisk motivering genom att staten betraktats som en metafysisk idé med uppgift att företräda helheten mot särintressena (statsidealism).

Lägg till ny kommentar