Historism

Historism, ibland även benämnt historicism, en form av humanistiskt tänkande som hävdar att verkligheten är historiskt betingad och att en företeelse i en tid endast kan förstås genom ett studium av dess utveckling. Historismen fick stort inflytande vid universiteten under 1800-talet, då ett flertal discipliner inriktades mot studiet av den förflutna utvecklingen. Applicerad på historievetenskapen inriktades studiet mot mänskliga motiv för historiska handlingar och kom därmed att koncentreras på unika politiska händelser. I tysk praxis ledde historismen ofta till en antirevolutionär, konservativ historiesyn. Historismen har under olika perioder varit utsatt för stark kritik, bl.a. av Michel Foucault, men åtnjuter från 1980-talet ett betydande intresse (nyhistorismen). Företrädarna för denna riktning studerar en epok från kulturella utgångspunkter och med litteraturen som källa.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar