Om ismer

Ordet ismer skall ses som ett samlingsnamn för Ism, ett suffix som vanligtvis indikerar en lära, idériktning eller trosinrikting. Undantag till detta finns förstås och mängden ismer är många. På sidan ismer.se försöker vi samla så många som möjligt av dem.

Här listar vi de 25 mest lästa ismerna, om du söker någon annan kan du besöka vår sida Ismer A till Ö.

Kannibalism

Med kannibalism menar vi oftast den som kan förekomma bland människor eller djurarter. Utöver det förekommer även kannibalism i astronomiska diskussioner bland galaxer.

Kannibalism, (av sp. caníbal, caríbal, till Caniba, Carib, av Columbus anförda namn på indianer på Cuba och Haiti, vilka troddes vara människoätare) förtärande av hela eller delar av individen av den egna arten.

Anakronism

Anakronism innebär att man i en litterär eller konstnärlig framställning placerar personer, ting eller händelser i en tid där de inte hör hemma. Exempel på oavsiktlig anakronism är klockan i Shakespeares "Julius Ceasar". Som medvetet stildrag används anakronism ofta i spex, t.ex. telefonen i det "fornegyptiska" lundaspexet "Uarda".

Botulism

Botulism, livshotande förgiftning som orsakas av toxiner bildade av bakterien Clostri'dium botuli'num. Ett sådant toxin, ett nervgift, är ett av de starkaste gifter man känner till och verksamt även när det tas in via mag–tarmkanalen. Det ger upphov till dubbelseende, sväljningsbesvär och andningsförlamning. Den senare kräver respiratorvård. Bakterierna är sporbärande, och giftet kan bildas i otillräckligt "konserverade" livsmedel, t.ex. vid klassisk s.k. korvförgiftning. Bakterien har stor utbredning i naturen och kan finnas på växter, i honung och även hos fiskar i vissa svenska vatten.

Aforism

Aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats. Aforismen har ofta antitesens eller paradoxens form: "Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger" (Elmer Diktonius). Under antiken samlades i aforismsamlingar huvudpunkterna i olika vetenskaper; det främsta exemplet är Hippokrates "Aphorismoi". Den litterära aforismen har sina första betydelsefulla företrädare i franska moralister som La Rochefoucauld (vars "maximer" är närmast liktydiga med aforismer), Pascal, La Bruyère.

Mikroorganism

Mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial. Mikroorganism kan också definieras som mikroskopiskt liten organism, encellig eller ingående i enklare cellaggregat, med ingen eller måttlig grad av celldifferentiering. Alla mikroorganismer har dock förmåga att i naturen växa som enskilda celler.

Makarism

Makarism, utrop att rika, visa eller etiskt framstående personer är "lyckliga". Myster i Eleusis förklarades "saliga", och i hellenistisk tid gäller makarism oftast det hinsides. Så är fallet med de åtta saligprisningarna i Matteusevangeliet (kap. 5).

Neodadaism

Neodadaism, benämning på olika riktningar inom bildkonsten efter andra världskriget, som på skilda sätt varierat och utvecklat sidor av dadaismens ursprungliga estetik och idéer. Som företrädare för neodadaismen räknas ofta tidiga verk av Jasper Johns och Robert Rauschenberg samt de franska konstnärer och kritiker som 1960 samlades kring manifestet nouveau réalisme.

Luftembolism

Luftembolism, luftblåsor i blodomloppet. Luften kan komma in i vensystemet bl.a. i samband med stick- eller skärskador på halsen eller i skulderregionen. Viss risk för luftembolism kan även finnas vid intravenös vätsketillförsel under tryck. Luften förs med blodströmmen till hjärtat och bildar en blockerande luftblåsa i den högra kammaren eller fortsätter till lungartären. Därmed hindras blodflödet i det lilla kretsloppet (lungkretsloppet) och döden kan inträda inom loppet av sekunder. Ca 60 ml luft i blodomloppet kan vara dödande för en vuxen person.

Heliocentrism

En heliocentrisk världsbild är en beskrivning av solsystemet, där solen (på grekiska helios) ligger i centrum med alla planeterna rörande sig i banor runt om. En sådan heliocentrism är dock en tämligen modern företeelse, även om den inom astronomin skymtat fram då och då utan att vinna allmänt gillande.

Utomparlamentarism

Utomparlamentarism (motsats till parlamentarism) är ingen politisk ideologi, utan ett uttryck för vitt skilda organisationers inställning att det i vissa fall är riktigt att bedriva politik utan att ha eller söka parlamentarisk representation. Den innebär att man anser att politiska förändringar skall göras direkt i samhället av de berörda, istället för att beslutas och genomföras av politiska organ såsom kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdagen eller regeringen. (Ett närbesläktat begrepp är direkt aktion.)

Gillesocialism

Gillesocialism, socialistisk idériktning som utformades i Storbritannien i början av 1900-talet av medlemmar av Fabian Society, ursprungligen av A.R. Orage och senare vidareutvecklad av främst G.D.H. Cole. Den förespråkar en form av decentraliserad produktionsordning genom lokala, arbetarkontrollerade gillen. Varje gille bör innesluta alla som är sysselsatta i en bestämd industri eller bransch, från direktören till tjänstemän och arbetare. Industriell självstyrelse betonas och arbetarkontroll genom fackföreningar förordas framför statsdrift.

Emotivism

Emotivism, värdeteoretisk ståndpunkt enligt vilken värdeomdömen inte är några genuina omdömen om att något förhåller sig på ett visst sätt, utan snarare uttryck för känslor och attityder. Att säga att något är bra eller dåligt, rätt eller fel, är enligt emotivismen ungefär detsamma som att ropa "hurra" eller "usch". Viktiga företrädare för emotivismen har varit logiska empirister som Alfred Ayer och Charles Stevenson, samt i Sverige Axel Hägerström. Före 1900-talet finns antydningar i emotivistisk riktning hos t.ex. Hume och Nietzsche.

Socialliberalism

Socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda. I den klassiska liberalismens tankevärld inskränks statens roll till att uppehålla statsmakten och garantera den fria marknadens funktionsmöjligheter. I delvis motsats härtill hävdar socialliberalismen att staten också har ett ansvar för människors välbefinnande och att social- och arbetsmarknadspolitik därför är viktiga inslag i en liberal politik. Dessa idéer skisserades ursprungligen av J.S.

Adualism

Adualism (av grek. nekande a och lat. duali_smus, av dua_lis 'som gäller två', alltså: 'ej tvåfaldighet'), term i Piagets teori som hänför sig till det späda barnets oförmåga att skilja mellan ett jag och ett du.

Aktualism

Aktualism, inom geologin använd beteckning för en vetenskaplig metod som söker förklara händelserna i jordens historiska utveckling utifrån de naturprocesser som är verksamma i nutiden – sammanfattat i uttrycket "nutiden är nyckeln till det förgångna". Bland tidiga aktualister kan nämnas J. Hutton, L. von Buch, C. Prevost, G.P. Scrope och C. Lyell. Aktualism anges ibland, felaktigt, vara en synonym till uniformism. Även om aktualismen utgår från aktuella processer, utesluter den inte att andra typer av processer kan ha varit verksamma tidigare.

Lettrism

Lettrism, fransk konstnärlig avantgarderiktning som räknas från 1947, då Isidore Isou (f. 1925) utgav manifestet "Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique" ('Inledning till en ny poesi och en ny musik'). Upphovsmannen framhöll att människan bevisar sin gudomlighet genom skapande och såg som fundamentet i skapandet bokstaven (fr. lettre).

Häckningsparasitism

Häckningsparasitism, beteendet hos vissa fågelarter att lägga ägg i andras fåglars bon. Det naturliga urvalet gynnar de individer som producerar störst mängd avkomlingar av bästa kvalitet, räknat över individens hela livstid. Ett sätt är att på andra individer av den egna arten eller av annan art vältra över så mycket som möjligt av de ansträngningar och risktagningar som ofrånkomligen uppstår i samband med fortplantningen. Intraspecifik häckningsparasitism (inom en art) förekommer hos t.ex.

Utilism

Utilism (för etymologi se utilitarism), numera mindre vanlig synonym till utilitarism.

Utilism kan även handla om den sammanfattande benämning på de idéer som i Sverige förknippas med det så kallade Utilistiska samfundet, en organisation för fritänkare och radikaler som bildades 1888 och i vilken Viktor Lennstrand spelade en ledande roll.

Artism

Artism, eller Specicism, är åskådningen att kreatur kan indelas i arter med olika värde, där den egna arten tillmäts ett högre värde. Synsättet legitimerar att den egna arten gynnas på andras bekostnad. Ibland kan artism emellertid användas om synsätt som strikt sett inte uppfyller dessa kriterier, men i de flesta fall är "främmandartfientlighet" ett mer adekvat uttryck i dessa fall.

Lungembolism

Lungembolism, sjukdom som orsakas av en eller flera blodproppar vilka efter passagen av högra hjärthalvan fastnar i lungartärerna. Större proppar kan vara omedelbart dödande, mindre kan ge övergående blodhosta (hemoptys) samt andnöd, ofta med lungsäcksretning.

Zenbuddhism

Zenbuddhism är en japansk buddhistisk skola med rötter hos den indiske mahayanamunken Bodhidharma (senare hälften av 400-talet eller början av 500-talet) och en till Kina införd speciell meditationsteknik, chan (jap. zen). Den första japanska zenskolan, Rinzai-zenskolan, grundades i slutet av 1100-talet av Eisai, men dess lära var känd redan från 600-talet. Det var främst bland den japanska militären som Rinzai-zenskolan fick anhängare.

Antikommunism

Antikommunism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som avvisar och bekämpar kommunismen. Antikommunism uppträder i olika former, från en förnuftsmässig, kritisk inställning till totalitära former av kommunism till en starkt känslomässig fientlighet mot all kommunism, varvid begreppet kommunism kan vidgas till att omfatta social radikalism i allmänhet. Antikommunism kan vara organiserad, t.ex. i World Anti-Communist League, eller utgöra en allmän motideologi som samlar politiskt heterogena grupper i kampen mot en gemensam fiende.