Om ismer

Ordet ismer skall ses som ett samlingsnamn för Ism, ett suffix som vanligtvis indikerar en lära, idériktning eller trosinrikting. Undantag till detta finns förstås och mängden ismer är många. På sidan ismer.se försöker vi samla så många som möjligt av dem.

Här listar vi de 25 mest lästa ismerna, om du söker någon annan kan du besöka vår sida Ismer A till Ö.

Neuroticism

Neuroticism (av neuros), en läggning som innebär benägenhet till ängslighet, obeslutsamhet, låg självkänsla och diffusa kroppsliga besvär. Sådana drag finns i varierande grad hos alla, men de kan bli särskilt framträdande hos personer med olika former av neuros. Enligt H.J. Eysenck är neuroticism en av de grundläggande egenskaperna i personligheten, delvis genetiskt bestämd och med en urskiljbar fysiologisk sida i form av tendens till utdragna stressreaktioner.

Internationalism

Internationalism, strävan att främja över- och mellanstatliga ändamål på bekostnad av nationella egenintressen. Internationalismen har under 1900-talet spelat en betydelsefull roll inom den socialistiska ideologin men också för andra ideologier och bl.a. fredsrörelser, kyrkor och olika former av biståndsarbete.

Paternalism

Paternalism, ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de underordnade, grundat på att den överordnade som ersättning för vissa prestationer överför resurser till de underordnade som dessa inte själva kan skaffa sig. Förr kunde detta innebära att den överordnade (feodalherren, brukspatronen, plantageägaren) förutom en vanligtvis låg lön försåg de anställda med bostad och andra förnödenheter i utbyte mot arbete, lydnad och lojalitet. I vår tid förekommer ekonomisk paternalism främst i Latinamerika.

Transvestitism

Transvestism avser behovet att klä sig i det motsatta könets kläder. Den primära transvestitens (vanligen man) ofta erotiskt färgade upplevelse av att tillhöra det andra könet med en del av sin personlighet manifesteras i och förstärks av omklädningen. Hos sekundära transvestiter kan bytet till det motsatta könets kläder ha fetischkaraktär med starka sexuella motiv.

Newtonianism

Newtonianism, benämning på den vetenskapliga världsbild som slog igenom på 1700-talet och som ansågs inspirerad av Newtons teorier. Newtons verk kom att verka modellbildande i flera olika avseenden. Bland vetenskapsidkarna kunde man ta fasta på det starkt empiriska inslaget och de noggranna mätningarna i "Opticks", eller på den matematiska behandlingen av krafter, synbarligen verkande på avstånd (här kan newtonianism ses som ett alternativ till cartesianismens rationalism resp. tilltro till kontaktverkan), och de exakta kvantitativa lagarna i "Principia".