konst

Socialrealism

Socialrealism, inom bildkonst ett ganska vagt avgränsat samlingsbegrepp för samhällskritisk konst. Denna samhällskritiska tradition brukar härledas till Courbet och Daumier, men termen har lanserats först på 1900-talet och skall inte förväxlas med socialistisk realism. Som en svensk företrädare brukar nämnas Albin Amelin.

Simultanism

Simultanism är en term i bildkonsten för den effekt som uppstår genom att man i ett och samma ögonblick uppmärksammar flera färger eller former, så att de inbördes påverkar varandras effekt i seendet. Ett exempel är den intensivare och klarare verkan som en brunröd färg får genom att ses tillsammans med en klargrön i stället för att betraktas isolerad.

Sarmatism

Sarmatism eller sarmatstil är en benämning på polsk adelskultur från 1600-talet och första hälften av 1700-talet, med förebild hos de antika sarmaterna. Ideologiskt betonas adelns ledande roll och oinskränkta frihet. Stilen framträder främst inom måleri, särskilt porträttkonst, arkitektur, litteratur och mode.

Rayonism

Rayonism är en riktning inom den abstrakta konsten, lanserad i Moskva 1911 av Michail Larionov och hans hustru Natalja Gontjarova, som en utveckling av bl.a. neoimpressionism och kubism. Från början målade man gärna i former av stråk och strålknippen med en betoning av gestaltningen som ett spel av ljus och färg. I ett manifest 1913 gav Larionov försteg för en klart geometrisk form.

Premodernism

Premodernism, sammanfattande benämning på en rad nydanande, från den klassiska traditionen starkt avvikande tendenser inom bildkonsten ca 1880–1900 som kom att bli utgångspunkter för den moderna konsten från 1905. Dit räknas bl.a. Cézannes senare måleri samt Seurats, Gauguins, van Goghs, Paul Signacs, James Ensors och Edvard Munchs verk.

Postimpressionism

Postimpressionism, en av den brittiske kritikern Roger Fry 1910 lanserad benämning på en mycket heterogen skara franska konstnärer med mer eller mindre gemensamma rötter i impressionismen. Till postimpressionisterna räknade Fry Cézanne, van Gogh, Gauguin, symbolisterna och fauvisterna men inte neoimpressionisterna med t.ex. Seurat.

Piktorialism

Piktorialism, fotografisk stilriktning vars ideal var populära, främst i amatörkretsar, från 1880-talet fram till 1910-talet. Piktorialismens företrädare hämtade sin inspiration i den prerafaelitiska målarkonsten, impressionismen och jugendstilen. Piktorialisterna reagerade mot att kameraobjektivet tecknade verkligheten för skarpt och inträngande. Deras bilder kännetecknades därför av oskärpa, konturupplösning och mjuk ljusbehandling. Av riktningens företrädare kan nämnas Heinrich Kühn, Alfred Stieglitz och Edward Steichen samt i Sverige Gunnar Malmberg, John Hertzberg och Henry B.

Petrarkism

Petrarkism, benämning på den stil som utgick från Petrarca och präglade renässansens kärlekslyrik. Den utmärks av fasta motiv: kvinnans skönhet, kärleken en ljuv plåga, den älskande önskar sig döden. Stilistiskt kännetecknas petrarkismen av sökta metaforer, vitsar och paradoxer. I Italien anses den ha spelat ut sin roll år 1600, i andra länder levde den kvar längre. Till Sverige infördes den först omkring 1650 med Skogekär Bergbo. Som motbild mot kvinnoidealiseringen och förkonstlingen uppkom tidigt vad man kallar "antipetrarkism", närmast en perverterad petrarkism.

Nyrealism

Nyrealism, konstterm som uppkom i slutet av 1950-talet för att beskriva den nya rörelse som, i medveten kontrast till den abstrakta expressionismen, naturalistiskt avbildar massproducerade vardagsföremål (popkonst), eller ställer ut det verkliga föremålet alternativt fäster det på målarduken som i ett assemblage.

Sidor