medicin

Ortostatism

Ortostatism (nylat. orthostatismus, av orto- och grek. stato_s 'stående'), medicinsk term för oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt vid uppresning från liggande till stående ställning eller under långvarigt stillastående i upprätt ställning. I sådana situationer tenderar blodet att p.g.a. tyngdkraften omfördelas från kroppens övre till dess nedre delar. Detta kan leda till att hjärnan tillförs för lite blod, och resultatet kan bli svimning. Normalt motverkas denna ogynnsamma omfördelning av blodet genom att blodkärlen i nedre kroppshalvan drar ihop sig vid uppresning resp.

Luftembolism

Luftembolism, luftblåsor i blodomloppet. Luften kan komma in i vensystemet bl.a. i samband med stick- eller skärskador på halsen eller i skulderregionen. Viss risk för luftembolism kan även finnas vid intravenös vätsketillförsel under tryck. Luften förs med blodströmmen till hjärtat och bildar en blockerande luftblåsa i den högra kammaren eller fortsätter till lungartären. Därmed hindras blodflödet i det lilla kretsloppet (lungkretsloppet) och döden kan inträda inom loppet av sekunder. Ca 60 ml luft i blodomloppet kan vara dödande för en vuxen person.

Mikroorganism

Mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial. Mikroorganism kan också definieras som mikroskopiskt liten organism, encellig eller ingående i enklare cellaggregat, med ingen eller måttlig grad av celldifferentiering. Alla mikroorganismer har dock förmåga att i naturen växa som enskilda celler.

Antagonism

Ordet antagonist härstammar från grekiskans anti (ἀντ, 'mot') och agonistes (αγωνιστής, 'kämpe'), det vill säga motståndare. Ordet används i skilda betydelser:

  • en motståndare till ett verks huvudperson, se antagonist (narratologi)
  • antagonister bland läkemedel, se antagonist (farmakologi)
  • en motverkande muskel eller muskelgrupp, se antagonist (fysiologi)
  • en träningsmetod som kan användas vid styrketräning, se antagonistmetoden