politiskt

Trotskism

Trotskism är en politisk och ideologisk riktning som hämtar sin utgångspunkt i Trotskijs idéer. Dessa har sin grund i de tankar om den permanenta revolutionen som Trotskij i motsättning till både Lenin och många mensjeviker utformade under åren före första världskriget. För Trotskij stod det klart att en revolution i Ryssland skulle komma att utlösa en våg av revolutioner i det industrialiserade väst, vars ekonomiska bistånd i sin tur skulle konsolidera den ryska revolutionen. Därmed skulle spridningen av socialismen bli global.

Totalitarism

Totalitarism (en bildning till total, se totala institutioner), dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse. Totalitarismens samhällsmodell utmärks av styrelse genom ett enda parti som genom organisationer under dess kontroll söker styra allt och alla. Förkunnelsen från partiet eller dess ledare betraktas som den absoluta sanningen och får inte ifrågasättas.

Titoism

Titoism avser benämning på den form av kommunism, som utvecklades i Jugoslavien under Tito. Kännetecknande för titoismen var oberoendet av Moskva samt den decentraliserade ekonomiska organisationen med bl.a. självstyrande arbetarråd i företagen.

Thatcherism

Thatcherism är ett samlingsnamn för den politik som bedrevs av Margaret Thatcher under hennes tid som premiärminister i Storbritannien från 1979 till 1990. Ideologiskt har Thatcher refererat till nationalekonomen Friedrich von Hayeks verk Frihetens grundvalar med orden "Det här är vad vi tror på".

Terrorism

Terrorism avser våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas. Definitionsmässigt brukar man skilja mellan statsterrorism, nationell terrorism och internationell terrorism.

Syndikalism

Syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal. Syndikalismen vänder sig mot politiskt och parlamentariskt arbete. Arbetarna bör genom direkta lokala aktioner mot företagen, t.ex. strejker, sabotage och bojkotter, överta makten och slutligen genom generalstrejk införa ett socialistiskt samhälle. Fackföreningarna skall i stället för statliga monopol överta produktionsmedlen.

Stalinism

Stalinism, ett ur sovjetledaren Josef Stalins styre framväxt totalitärt samhällssystem, innefattande en diktatorisk kommunistisk maktutövning, planekonomi, en heltäckande sovjetideologi och en omfattande kommandoadministrativ apparat med repressiva funktioner.

Socialism

Socialism (av social), benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal. Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och ev. statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem.

Skandinavism

Skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Skandinavismen hade anhängare främst i Danmark och Sverige. Många svenskar drömde också om att genom en skandinavisk union återfå det 1809 förlorade Finland, som man menade hade en rent svensk kultur. Redan under 1700-talet hade författare och vetenskapsmän på ömse sidor av Öresund arbetat för närmare litterära förbindelser mellan Danmark och Sverige.

Sionism

Sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel. Sion, ett bergfäste i Jerusalem, fick under judarnas förskingring från 70 e.Kr. symbolisera judarnas längtan tillbaka. Under intryck av den moderna europeiska nationalismens framväxt under 1800-talet började också en judisk nationalism, med en egen judisk stat som mål, att utvecklas i Europa. En avgörande skrift blev Theodor Herzls Der Judenstaat (1896), där författaren ansåg att den ökande antisemitismen inte kunde övervinnas och att den s.k.

Sidor