religion

Universalism

Universalismen är ett filosofiskt och teologiskt begrepp som vissa idéer har universell tillämpning eller tillämplighet. Ett grupp som kallar sig universalister kan betona universella principer som finns i det flesta religioner och accepterar andra på ett inkluderande sätt. Den är centrerat på tron på en universell försoning mellan mänskligheten och det gudomliga. Inslag av universalism återfinns inom flera världsreligioner, bl.a. kristendom, islam, bahai, hinduism, buddhism.

Unitarism

Unitarism är en sammanfattande benämning på olika smärre riktningar och samfundsbildningar som inom kristendomens ram avvisar kyrkliga dogmer, t.ex. treenighets- och försoningslärorna. En tidig variant var socinianismen. Termen präglades i England under 1600-talet, där unitarier anknöt till deismen och upplysningens dogmkritik. I USA hade unitarismen vissa framgångar under början av 1800-talet (t.ex. med grundandet av Harvard Divinity School) men har sedan markant gått tillbaka.

Synkretism

Synkretism, religionsblandning, den företeelse då föreställningar och bruk från två eller flera religioner ingår en syntes. Då två kulturer möts kan troselement från båda hållen växa samman till en blandreligion (t.ex. föreningen av grekiskt och orientaliskt i hellenismen). Element från en äldre religion kan leva kvar i den nyare religionen, ofta omtolkade (t.ex. fornnordiska seder och bruk i kristendomen i Norden). Ofta ger den ena religionen svar på ett problem i den andra.

Sufism

Sufism är ett samlingsbegrepp för islamisk mystik. Begreppet sufi tillämpades på muslimska asketer som i likhet med kristna eremiter klädde sig i mantlar av ylle som en symbol för ånger och självförnekelse. Detta drag i tidig sufism kan spåras tillbaka till Muhammed och Koranen och ännu längre till de syriska kristna kyrkorna, som var vittförgrenade i det muslimska samhället. Den snabba materiella tillväxten under de umayyadiska kaliferna stod i skarp kontrast till Muhammeds enkla livsideal.

Spiritism

Spiritism, spiritualism, strävanden att nå kontakt med de avlidnas andar. Ordet brukar reserveras för denna företeelses praktiserande i västerlandet. Som den moderna spiritismens grundare räknas amerikanen Andrew Jackson Davies (1826–1910). En annan form av spiritism (kardecism) utvecklades i Frankrike. Spiritismen nådde sin höjdpunkt omkring 1900 (bl.a. genom Conan Doyle), varefter intresset successivt avtog.

Sidor