samhälle

Ramism

Benämning på idéer och teman som formulerades av Pierre de la Ramée. Ramismen vann under decennierna runt 1600 spridning i protestantiska delar av Nordeuropa, inkl. England och Skottland. Den var ett pedagogiskt alternativ till aristotelismen och anammades dels av politiker som ville anpassa universiteten mer efter världsliga behov än efter kyrkliga, dels av teologer som ville hålla teologin ren från den hedniske Aristoteles inflytande. I Sverige var Johan Skytte en representant för det förra intresset, medan Laurentius Paulinus Gothus företrädde det senare.

Protektionism

Protektionism, importbegränsning genom ett system av handels- och industripolitiska åtgärder (t.ex. tullar, importkvoter och subventioner) avsedda att ge producenter inom nationen konkurrensfördelar gentemot utländska producenter. Protektionism har i flera länder (t.ex. USA och Tyskland under 1800-talet och flera latinamerikanska länder under efterkrigstiden) varit en del av en politik som syftat till industriell utveckling. Uppfostringstullar har då använts för att gynna inhemska producenter på områden med stark konkurrens från industriellt mer framskridna länder.

Populism

Populism, rörelse eller ideologi som vädjar till "folket" som grupp oberoende av någon social klass. "Folket" är enligt populisterna nedtryckt av en elit som har monopol på makten i samhället. Populismen är därmed emot i varje fall delar av det etablerade politiska systemet men är sällan revolutionärt inriktad. Populistiska rörelser kämpar ofta med opportunistisk argumentation för ökad direkt demokrati inom det politiska systemet, men de följer inte alltid denna målsättning om de hamnar i en maktposition.

Pluralism

Pluralism, mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (t.ex. pluralistiskt samhälle). Inom metafysiken betecknar pluralism läran att den sanna verkligheten ytterst består av en mångfald olika och självständiga principer vilka inte kan reduceras till en kategori (enligt monismen) eller två (enligt dualismen).

Paternalism

Paternalism, ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de underordnade, grundat på att den överordnade som ersättning för vissa prestationer överför resurser till de underordnade som dessa inte själva kan skaffa sig. Förr kunde detta innebära att den överordnade (feodalherren, brukspatronen, plantageägaren) förutom en vanligtvis låg lön försåg de anställda med bostad och andra förnödenheter i utbyte mot arbete, lydnad och lojalitet. I vår tid förekommer ekonomisk paternalism främst i Latinamerika.

Nykolonialism

Nykolonialism, begrepp som uppkom i samband med avkoloniseringsprocessen som ett uttryck för den frustration många av de nya staterna, särskilt i Afrika, upplevde. Självständigheten innebar inte något större handlingsutrymme för de postkoloniala regimerna, eftersom resurserna var knappa och dessutom föreföll att krympa på grund av en ogynnsam prisutveckling för flertalet råvaror.

Sidor