Kollektivism

Kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas. Termen förbinds främst med socialistiska strävanden att centralt kontrollera samhällets resurser av olika slag, särskilt på det ekonomiska området. Den har flitigt använts i Europa sedan den första socialistiska internationalens kongress i Basel 1869. Från början förknippades den inte som senare med statssocialism utan skulle beteckna samarbete på gräsrotsnivå mellan konsumenter och producenter. I socialistisk teori har kollektivism också betecknats som ett övergångsskede på vägen mot kommunismen. Många författare skiljer mellan socialism och kollektivism. I pejorativt syfte används ordet kollektivism också för att beteckna statlig, inte nödvändigtvis socialistisk, intervention, särskilt på det ekonomiska området. I praktisk politik uppvisar alla system – även utpräglade "kapitalistiska" demokratier – en blandning av individualism och kollektivism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar