Materialism

Materialism (en bildning till senlat. materia_lis 'materiell', 'världslig'), filosofisk åskådning enligt vilken materien är det enda verkliga. Materialismen har en lång historia inom västerlandets tänkande. Under antiken företräddes den av tänkare som Demokritos och Epikuros, enligt vilka världen består av atomer och tomrum. Även själen, ja till och med gudarna, ansågs bestå av atomer, uppfattade som små, odelbara materiepartiklar. En materialism av epikureiskt slag förkunnas också i Lucretius lärodikt "De rerum natura".

Under 1500- och 1600-talen återuppväcktes atomläran och materialismen i europeiskt tänkande. Som den främste representanten för denna nya materialism anses Gassendi. Den viktigaste faktor som bidrog till materialismens framgångar var den nya naturvetenskapen hos bl.a. Galilei och Newton. Världsbilden mekaniserades, religiösa och teleologiska förklaringar bannlystes från vetenskaperna. Under 1700-talet blev materialismen vanligare. La Mettrie hävdade i sin "L'Homme machine" att människan fungerar som en maskin, så att inget antagande av en själ är nödvändigt för att förklara hennes beteende. En annan inflytelserik materialistisk författare under 1700-talet var Holbach, i vars "Système de la nature" naturen uppfattades som en levande materia. Under 1800-talet populariserades materialismen av författare som Ludwig Büchner och Jacob Moleschott. Marx och Engels utformade en speciell s.k. dialektisk materialism som kom att uppfattas som en viktig del av den marxistiska läran.

I 1900-talets tänkande har materialismen ibland framställts som en nödvändig följd av naturvetenskapernas empirism och inriktning på det mät- och iakttagbara. Antaganden av andliga, själsliga eller mentala faktorer har uppfattats som ovetenskapliga. Under senare årtionden har dessutom framväxten av allt mer sofistikerade datorer givit trovärdighet åt tanken att den mänskliga hjärnan skulle kunna uppfattas som en datamaskin, vars funktionssätt inga hypoteser om själsliga faktorer skulle kunna bidra till att förklara.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.