Metodism

Metodism (eng. methodism, av method 'metod'; troligen p.g.a. det planmässiga, metodiska levnadssätt som förespråkades av rörelsens anhängare), gren av den protestantiska kristenheten. Den uppstod i 1700-talets Storbritannien som en väckelserörelse inom den anglikanska kyrkan med John och Charles Wesley samt George Whitefield som främsta ledare. Bakgrunden var bl.a. de sociala och moraliska missförhållanden som rådde under den brittiska industrialismens genombrottstid. P.g.a. sin folkliga och starkt engagerande prägel accepterades inte väckelsen av den anglikanska kyrkan. När kyrkorna stängdes för metodistpredikanterna höll dessa sina möten i det fria, en uppseendeväckande nyhet, och nådde industriarbetarna med sitt budskap. Rörelsen utvecklades till en denomination, The Methodist Church, med självständiga samfund, ledda av årskonferenser. Denna brittiska metodism finns framför allt i de delar av världen som en gång tillhörde det brittiska imperiet. I Storbritannien är den sedan 1932 den största protestantiska frikyrkan med ca 380 000 personer i fullt medlemskap (1995).

Metodismen spred sig på kort tid till Amerika, där den efter USA:s självständighetsförklaring konstituerade sig som The Methodist Episcopal Church; till skillnad från den brittiska metodismen är den amerikanska en kyrka med biskopligt ledarskap; ett biskopsområde kan omfatta flera länder. Denna gren har vunnit den största internationella spridningen – i Asien, Afrika, Sydamerika, på den europeiska kontinenten och även i Skandinavien, dit den nådde vid mitten av 1800-talet. Dess högsta ledningsorgan är Generalkonferensen, som samlas vart fjärde år med valda delegater från de nationella eller regionala årskonferenserna. De båda metodistiska riktningarna, som nära samarbetar med varandra, har många gemensamma drag. I församlingarna finns lokala predikanter som är lekmän. Genom barndopet upptas barnen i förberedande medlemskap; för fullt medlemskap krävs bekännelse av personlig tro. Anglikanska kyrkans bekännelse och gudstjänstordning tillämpas i stora delar. Metodismen är en praktiskt och socialt inriktad kristendomsform. Den övertog från lutherdomen läran om rättfärdiggörelse av nåd, genom tro, men den skiljer sig från den genom sin betoning av subjektiv frälsningsvisshet och helgelse (en av metodismens speciella läropunkter). Sakramentsläran är reformert, men man har tagit avstånd från den kalvinistiska predestinationsläran. Hos John Wesley märks inflytande även från den tidiga kyrkans teologer (t.ex. Irenaeus), från romersk-katolsk fromhetsmystik, luthersk rättfärdiggörelselära, anglikanism, hallepietism och herrnhutism.

Den metodistiska väckelsen bidrog under 1700- och 1800-talen till en djupgående religiös och social förnyelse i Storbritannien och USA (Frälsningsarmén är sprungen ur metodismen). Den har spelat en framträdande roll inom världsmissionen och ekumeniken. I bl.a. Canada och Sydindien har metodismen ingått som en part i förenade kyrkor. Charles Wesley har författat ett stort antal psalmer och sånger, som ingår i den kristna kyrkans gemensamma andliga arv. Det totala antalet metodister i fullt medlemskap är drygt 29 milj. (1996). De är förenade i The World Methodist Council, som samlas vart femte år.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.