Naturdeterminism

Naturdeterminism, föreställningen att det finns ett strängt kausalt samband mellan ett områdes natur och dess ekonomiska, politiska och kulturella liv. Det är en allmän iakttagelse, vidsträckt kommenterad i vetenskaplig och annan litteratur sedan antiken, att mänsklig verksamhet varierar med naturförhållandena, inte minst klimatet (jfr klimatteori). Bland idéns tidiga talesmän märks Montesquieu, Buffon och i viss mån Herder. När kulturforskningen kring sekelskiftet började systematisera sitt material framträdde forskare som med få reservationer hävdade en naturdeterminism i sina teorier. Reaktionen mot denna tankegång tog sig uttryck i possibilismen, vilken framhävde de kulturellt betingade valen bland givna yttre möjligheter. Båda uppfattningarna är generaliseringar som ger ringa insikt i de mänskliga samhällenas komplexa relationer till naturen, men det är alltjämt av stor vikt att förstå dessa relationer, inte minst i den omvända riktningen; naturens reaktioner på befolkningens och teknikens tillväxt.

Lägg till ny kommentar