Paleomagnetism

Paleomagnetism, studiet av jordens magnetfält och dess variation under geologisk tid. När magmatiska bergarter stelnar och kristalliserar orienterar sig magnetiska mineral, främst järnoxider, efter det rådande jordmagnetiska fältet. En kvardröjande (remanent) magnetism bevaras i bergarten, och dess riktning och intensitet kan mätas med känsliga instrument. Genom att mäta bergartsprov vars orientering man noterat i fält får man en bild av det jordmagnetiska fältets orientering då bergarten bildades. Man kan då beräkna det dåtida läget för jordens magnetiska poler i förhållande till jordskorpeblockets nutida läge. Dessa poler kallas paleomagnetiska poler. För tidsperioder om hundratusen till några miljoner år gäller att medelvärdet för de magnetiska polernas läge sammanfaller med de geografiska polerna. Detta beror på att jordens magnetfält är kopplat till jordens rotationsaxel. Genom att mäta magnetismen i bergarter av olika ålder från samma block av jordskorpan, t.ex. Fennoskandia, går det att konstruera en kurva, en polvandringskurva, som visar hur de paleomagnetiska polerna skenbart rört sig i förhållande till det aktuella blocket. Denna skenbara vandring är ett resultat av plattektoniken, dvs. jordskorpeblockens rörelse över jordytan. Man kan använda polvandringskurvor för att ange lägen för olika kontinenter under geologisk tid. Det är dock endast ett blocks latitud och orientering som kan beräknas paleomagnetiskt, ej dess longitud. Uppgifter om variationer i det jordmagnetiska fältet, t.ex. när fältet ändrar riktning (geomagnetisk reversion), ger tillsammans med andra geofysiska mätningar information om jordens inre, speciellt den yttre jordkärnan där jordens magnetfält alstras.

Andra användningsområden för paleomagnetism är arkeomagnetism, dvs. studiet av den permanenta magnetism som tegel och keramik får vid bränningen. Proven måste tas från föremål vilkas ursprungliga läge är känt, t.ex. keramikugnar. Magnetisk stratigrafi är en relativ tidsskala baserad på de omkastningar som skett av det jordmagnetiska fältet och som kan mätas med paleomagnetiska metoder.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.