Socialliberalism

Socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda. I den klassiska liberalismens tankevärld inskränks statens roll till att uppehålla statsmakten och garantera den fria marknadens funktionsmöjligheter. I delvis motsats härtill hävdar socialliberalismen att staten också har ett ansvar för människors välbefinnande och att social- och arbetsmarknadspolitik därför är viktiga inslag i en liberal politik. Dessa idéer skisserades ursprungligen av J.S. Mill på 1800-talet och gavs en mer konkret utformning i Sverige av Bertil Ohlin på 1930-talet. I svensk politik åberopas de socialliberala idéerna främst av Liberalerna.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar