Subjektivism

Subjektivism är inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar känslo- eller viljemässigt på den. Subjektivism står i motsats till kunskapsteoretisk objektivism, som hävdar att företeelser existerar oberoende av alla relationer till subjekt. En form av subjektivism – etisk eller värdeteoretisk subjektivism – menar att ting har värde endast p.g.a. att något subjekt gillar eller önskar dem. En annan form – estetisk subjektivism – anser att estetiska egenskaper, som skönhet och fulhet, endast "finns i betraktarens öga", dvs. måste förstås i termer av något subjekts positiva eller negativa reaktioner. En mer radikal form av subjektivism gör gällande att s.k. sekundära kvaliteter, som lukt- och smakkvaliteter, tillkommer objekt bara i den bemärkelsen att dessa av något subjekt upplevs ha dem.

Med subjektivism avses ibland inte någon sådan ontologisk ståndpunkt utan en värderande, nämligen att subjektivitet, dvs. ungefär ett personligt synsätt, är väsentligare att anlägga än ett objektivt synsätt.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar