Turism

Turism är en sammanfattande benämning på resande (med en viss varaktighet och längd; turisten skall vara ute ur sin hemmiljö) i nöjes- eller avkopplingssyfte samt organisationen kring detta; även benämning på det ämne inom vilket man studerar hithörande aktiviteter och problem. Turismen måste tillhandahålla bl.a. transporter, logi, kost, shopping och fritidssysselsättningar; den kräver organisation och marknadsföring. Den internationella turismen svarar för en stor del av världshandeln. Antalet gränspassager i världen uppgick till 70 miljoner 1960, 285 miljoner 1980 och 592 miljoner 1996. År 1996 var de största mottagarländerna i Europa Frankrike med 61 miljoner, Spanien 41 miljoner, Italien 35 miljoner, Ungern 22 miljoner och Storbritannien 25 miljoner; Sverige hade ca 1 miljon ankommande besökare. Trots tredje världens stora potential och attraktionskraft berörs den endast i ringa omfattning av turism. Ca 85 % av turistströmmen går till eller kommer från OECD-länder. I industriländer är den nationella turismen större än den internationella. I Sverige är ca 80 % av turismen nationell, och tidigare klassiska turistländer som Italien har nästan samma höga andel.

Turistorganisationer på riksnivå samt på regional och lokal nivå är viktiga för utvecklingen. Till en början drevs turistorgan av ideella krafter som British Alpine Club (1857), Club Alpin Français (1874), Touring Club de France (1890) och Svenska Turistföreningen (STF) (1885). De svenska statliga anslagen till turismen uppgår till ca 50 miljoner kr. per år (1997). På regional nivå svarar landstingen och kommunerna vanligen för organisationen. De lokala organisationerna drivs med allt större deltagande av näringslivet och ofta med kommunalt bidrag. Ca 240 av landets kommuner driver eller stöder någon form av informationsverksamhet.

Utbildning inom turismen förekommer på gymnasienivå på ett hundratal platser i landet. Högre utbildning förekommer på högskolorna i Borlänge, Kalmar och Östersund samt vid universiteten i Göteborg och Umeå. Turismen kan mätas med inkvarteringsstatistik och med hjälp av bl.a. intervjuundersökningar. I Sverige beräknades turismen år 1995 ge ca 132 000 helårsarbeten och omsätta över 116 miljarder kr.

Rörligheten och efterfrågan på semesteralternativ har de senare decennierna skapat olika former av massturism och därmed sammanhängande planeringsproblem av såväl fysisk som social karaktär. Flera försök att skapa en mindre miljöfientlig turism har gjorts. Begränsad tillgång på bl.a. mark, kulturella sevärdheter, badstränder, transporter och färskvatten är akuta problem för turismen.

Historik inom turism

Turism i nutida mening, som förutsätter goda resurser i form av samfärdsmedel, planering, logi- och restaurangmöjligheter m.m., kan inte anses ha förelegat förrän under 1700-talet. Att man för nöjes skull företagit resor långt innan sådana faciliteter stått till buds är dock uppenbart – romerska graffiti på egyptiska fornminnen är vittnesbörd om antikens turism. I vår kultur kan medeltidens pilgrimsfärder samt aristokratins och mera penningstarka akademikers bildningsresor alltifrån 1500-talet betecknas som en sorts turism. Från 1600-talet möter vi en mer utvecklad "resekonst" med en begynnande produktion av resehandböcker, en typ av litteratur som utvecklades snabbt under 1700-talet och därmed visade att en turism i vår mening förelåg. Framför allt var det medelhavsländerna som vid denna tid stod i centrum. Säkert bidrog upptäcktsresor och berättelserna i bokform från dessa till att intresset för främmande kulturer intensifierades. Under förra delen av 1800-talet var det inte minst det av romantiken befrämjade intresset för t.ex. alplandskapets majestät eller de antika ruinernas skönhet som skapade förutsättningar för turism, men organiserad sådan uppstod först när Thomas Cook 1845 grundat den första resebyrån i Europa. En annan förutsättning var de nya kommunikationerna, främst järnvägen. De moderna resehandböckerna inledde sin storhetstid med tillkomsten av Baedekers förlag i Koblenz 1827. En viktig förutsättning fanns också i en aristokratisk och högborgerlig samhällsklass, vars ekonomiska förhållanden medgav att man reste "för nöjes skull" eller vintertid uppsökte ett angenämare klimat, t.ex. Rivierans.

På kontinenten bildades de första turistföreningarna mot 1800-talets slut. Som en massrörelse framstod turismen först efter andra världskriget med sällskapsresor till låga priser, men redan på 1930-talet kunde man se förelöpare i form av organisationer med fotvandringar eller cykelturer på programmet och tillkomsten av billiga övernattningsmöjligheter, som vandrarhem (i Sverige från 1933). De första moderna turistkartorna med angivande av t.ex. fornminnen och utsiktsplatser utkom under 1930-talet och var närmast avsedda för den allt mer omfattande bilismen.

Turism i Sverige

I Sverige innebar järnvägen till Jämtland 1880 och senare till Dalarna och Lappland turismens genombrott. Den tidigaste svenska turismen riktade sig mot Dalarna och de nordsvenska fjällen och markerades av STF:s tillkomst.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.