Imperialism

Imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien, dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad. När det gäller den begreppsliga användningen, som behandlas i denna artikel, kan man skilja på klassisk imperialism, där den politiska dimensionen är framträdande, och modern imperialism, där ekonomiska faktorer ges större vikt.

Den klassiska imperialismen kan exemplifieras med de vidsträckta, oftast territoriellt sammanhängande, politiska system som byggde på en central tributkrävande imperiestat. Den moderna imperialismen syftar på den territoriella expansion "på andra sidan havet" som de större europeiska staterna inledde under senare delen av 1800-talet. Kolonialvälden hade tidigare börjat byggas, men denna process hade i mycket haft karaktären av klassisk imperialism. Den moderna imperialismen inkluderar både territoriell kontroll och den "informella" imperialism som implicerar en i huvudsak ekonomiskt präglad dominansstruktur.

Teoribildningen, som primärt avser den moderna imperialismen, kan indelas i olika ansatser. En indelning kan göras mellan teorier som beskriver ett allmänt dominansförhållande, s.k. strukturell imperialism (Galtung), och teorier som primärt ser imperialism som ett uttryck för kapitalismens inneboende expansionsbehov. När det gäller den senare typen av teorier kan en ytterligare uppdelning göras mellan marxistiskt orienterade teorier (Lenin) och teorier som från en liberal utgångspunkt kritiserar expansionstendenser hos det moderna industrisamhället (Hobson). Nämnas bör dock att åtminstone en teoribildning (Schumpeter) ser modern imperialism som en kvarleva från förkapitalistisk tid. Den liberala teorin underströk sambandet mellan underkonsumtion, avsättningskriser och yttre expansion och pekade på möjligheten att genom inre reformer, främst jämnare inkomstfördelning, reducera kapitalismens utåtriktade tendens. Den teoretiska tradition som går tillbaka på Lenins klassiska arbete "Imperialismen som kapitalismens sista etapp" (1917) utredde revolutionens möjligheter i en tid då stora delar av den socialistiska rörelsen ansågs ha fallit offer för reformism och nationalism.

Senare teorier om imperialism har främst kopplat begreppet till de fattiga ländernas beroende och underutveckling.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.