Positivism

Positivism, filosofisk riktning som brukar hänföras till Auguste Comte och hans samhällsfilosofiska arbeten. Det mänskliga tänkandet har enligt Comte under historien genomlöpt tre utvecklingsfaser. I den första används religiösa förklaringsmönster för att tolka och begripliggöra naturfenomenen; i den andra metafysiska. Det är först i det tredje och vetenskapliga stadiet som tänkandet enligt Comte förmår frigöra sig från alla sådana extraantaganden och fullkomnas genom att koncentreras på det "positivt" givna. De två centrala antagandena i den positivistiska kunskapsteorin är att kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att kunskap som inte rör det faktiska rör förhållandet mellan idéer. Sådan kunskap uppstår i formella vetenskaper som logik och matematik.

Positivism kan allmänt beskrivas som en antireligiös, antispekulativ och sekulär filosofi. Positivistiska tankegångar återfinns i mer eller mindre tydlig form hos upplysningsfilosoferna, de brittiska empiristerna (empirism), de logiska positivisterna (logisk positivism) och även i våra dagar inom den analytiska filosofin och språkfilosofin. I Sverige introducerades positivismen av Anton Nyström.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar