Totemism

Totemism (av totem), den symboliska associationen mellan en mänsklig social grupp och en djur- eller växtart. Bland många teknologiskt enkla kulturer i Nord- och Sydamerika, Australien, Sydöstasien och Afrika är varje klan eller motsvarande släktgrupp förknippad med var sin art, oftast ett djur men ibland även en växt. Associationen mellan gruppen och dess totemdjur uttrycks oftast genom förbudet att döda eller äta djuret. Inom antropologin har reflexion kring fenomenet totemism gett upphov till skilda tolkningar. Vissa tidiga antropologer ansåg att totemdjuret var "heligt", föremål för en religiös kult, medan andra påpekade sambandet mellan totemism och äktenskapsreglerna, eftersom en totemgrupp vanligen är exogam. Den funktionalistiska tolkningen föreslog att förbudet att döda totemdjuret var gruppens sätt att avstå från vissa knappa resurser av villebråd till förmån för andra grupper, vilket var ett uttryck för solidaritet inom samhället i stort. Den numera allmänt accepterade tolkningen förespråkades först av Claude Lévi-Strauss, som ansåg att i samhällen där det inte görs klass- eller yrkesbaserad åtskillnad mellan olika grupper är projiceringen på artskillnader i djur- eller växtriket ett sätt att markera sociala skillnader (vilka behövs bl.a. för regleringen av äktenskap) som ligger nära till hands. Totemismens innebörd är således att olikheterna mellan naturliga arter utgör en modell för differentieringen av sociala grupper inom ett samhälle där ekonomisk eller politisk differentiering saknas.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.