Vandalism

Vandalism avser hänsynslös förstörelse. Termen vandalism myntades 1794 av den franske abbén Henri Grégoire. Han jämförde förstörelsen av klosterbibliotek och religiösa konstverk under franska revolutionen med vandalernas plundring av Rom år 455. Denna betydelse av vandalism avser en förstörelse av föremål vilkas kulturella och estetiska symbolvärde är ideologiskt förkastligt för förövarna. I historiskt perspektiv innebär vandalism ödeläggelse av en civilisations symboler och miljöer. I dagens stadsmiljöer förekommer en till synes meningslös och obegriplig egendomsförstörelse, vilken brukar kallas vandalism.

Inom sociologin påpekas att vandalismen varken har en entydig förklaring eller kan avfärdas som ett irrationellt och meningslöst fenomen. Två huvudsakliga synsätt kan urskiljas: vandalism som målinriktat, ideologiskt sabotage eller som en dynamisk ritual. Den målinriktade och ideologiska vandalismen omfattar ett brett spektrum av situationer, t.ex. kulturella och estetiska sabotage mot ting som representerar sköna och heliga värden och politiskt sabotage genom att skada eller förstöra nyckelanläggningar och byggnader med anknytning till politisk eller militär makt. Sabotageperspektivet ger en föreställning om att vandalism kan vara målinriktad och värdemotiverad. Vandalismens frekventa förekomst i det moderna samhällets vardagsliv har medfört att dess rituella och dynamiska aspekter uppmärksammats mera än den ideologiska dimensionen. En typ av ritual är då leken, nyfikenheten, spänningen, kreativiteten och lustkänslorna eller ruset eskalerar till destruktivitet. En annan typ av ritual är en upptrappning av våld mot sårbara och tillgängliga materiella objekt som mer eller mindre oplanerat kommer i utövarnas väg. Detta handlingsmönster ingår i ett socialt utanförskap där möjligheten att använda respektfulla vardagsritualer och verbala medel för inbördes mellanmänsklig förståelse aktivt brutits ned och blockerats. I denna mening utgör vandalism ett nihilistiskt våld.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar