Holism

Holism, åsikt enligt vilken helheten är något mer än summan av delarna. Som logisk, metafysisk och kunskapsteoretisk uppfattning innebär holismen (hos t.ex. Hegel eller Bradley) att helheten är primär i förhållande till delarna och att delarna måste förstås utifrån helheten snarare än tvärtom (motsats: "logisk atomism"). Inom modern språkfilosofi har holistiska uppfattningar fått stor utbredning, särskilt efter Willard V. Quine som gjort gällande att många språkliga uttryck inte kan tillskrivas en individuell mening utan kan förstås endast mot bakgrund av det språk i vilket de ingår. Som metodologisk uppfattning inom samhällsvetenskaperna innebär holismen att kollektiva storheter som stater, folk eller klasser inte kan förklaras enbart med hjälp av antaganden om individerna.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar