Intuitionism

Intuitionism, åskådning som framhäver intuitionens roll inom något visst område.

Beteckningen används inom moralfilosofin om flera olika riktningar, av vilka de flesta har det gemensamt att de hävdar att det finns objektiva etiska egenskaper, t.ex. "god", "rätt" eller "plikt", som inte kan definieras i termer av icke etiska begrepp, men som likväl kan direkt erfaras av den mänskliga intuitionen. Många etiska intuitionister menar även att en enskild handlings moraliska status inte låter sig återföras på några allmänna etiska principer utan är något som vi kan och måste bedöma direkt, medan andra intuitionister menar att det är de allmänna principerna som vi är direkt medvetna om.
Av särskilt intresse är den matematiska intuitionismen, grundlagd av L.E.J. Brouwer. Med början i en avhandling från 1907 gjorde sig Brouwer till talesman dels för en viss filosofisk uppfattning om matematikens väsen, dels för en revision av den praktiserade matematiken. Under en stor del av detta sekel har intuitionismen vid sidan av logicismen och formalismen framstått som en huvudriktning inom matematikens filosofi, och den tilldrar sig till skillnad från de två sistnämnda fortfarande ett betydande intresse. Gentemot logicismen hävdade Brouwer att matematiken inte kan reduceras till logiken och att en slutledning inte får sin giltighet genom åberopandet av allmänna logiska principer; tvärtom måste de logiska principernas giltighet baseras på deras överensstämmelse med enskilda slutledningar vars giltighet redan insetts intuitivt. Gentemot formalismen hävdade Brouwer att det inte är tillräckligt att påvisa matematiska satsers motsägelsefrihet – de måste även ges ett intuitivt innehåll.

Matematiken handlar enligt Brouwer om mentala konstruktioner, alltså inte om en på förhand given matematisk verklighet utan om objekt som skapats av den mänskliga intuitionen. Dessa objekt har endast de egenskaper som vi kan visa att de har, och eftersom det inte finns någon grund för att hävda att vi för ett godtyckligt påstående kan avgöra om det är sant eller falskt förkastar Brouwer den logiska lagen om det uteslutna tredje, enligt vilken det för varje sats A gäller antingen att A är sann eller att icke-A är sann. Det blir därför även nödvändigt att formulera en ny logik, en uppgift som först löstes av Arend Heyting 1930 i form av den av honom skapade intuitionistiska logiken.

Brouwer påbörjade en rekonstruktion av den klassiska matematiken i avsikt att ge den ett helt konstruktivt innehåll, och detta arbete har senare fortsatts av andra.

Lägg till ny kommentar