samhälle

Ekofascism

Ekofascism, kritisk benämning på åsikter och åtgärder som genom överdrivna tvångsmetoder syftar till miljömässiga eller ekologiska förbättringar. Det skulle t.ex. kunna innebära diktatur med dödsstraff, tvångsförflyttningar, sterilisering av kvinnor genom livsmedelstillsatser och gallring bland bärare av oönskade arvsanlag. Ekofascism existerar knappast men kan utgöra ett hot vid en kraftigt skärpt miljöskade- och resursbristsituation.

Diskbänksrealism

Diskbänksrealism, namn på socialt engagerade skildringar ur vardagslivet, främst använt i filmkritiken om brittisk film vid slutet av 1950-talet och början på 1960-talet. Proteströrelsen Free Cinema angrep de glättade filmerna, och Tony Richardson, Lindsay Anderson m.fl. skapade i stället fränt uppriktiga verk, ofta i samarbete med litteraturens "arga unga män". Så bygger t.ex. Richardsons film "Se dig om i vrede" (1959) på John Osbornes genombrottsdrama "Look back in Anger" (1956). "Lördagskväll och söndagsmorgon" (1960) av Karel Reisz tillhör riktningens mer berömda filmer.

Diffusionism

Diffusionism, en riktning inom kultur- och socialantropologi, etnologi och folkloristik som lägger tonvikten på studiet av kulturelementens spridning. Begreppet diffusion lanserades på 1870-talet av E.B. Tylor som en av de möjliga förklaringarna till förekomsten av likartade kulturelement i skilda geografiska områden.

Vandalism

Vandalism avser hänsynslös förstörelse. Termen vandalism myntades 1794 av den franske abbén Henri Grégoire. Han jämförde förstörelsen av klosterbibliotek och religiösa konstverk under franska revolutionen med vandalernas plundring av Rom år 455. Denna betydelse av vandalism avser en förstörelse av föremål vilkas kulturella och estetiska symbolvärde är ideologiskt förkastligt för förövarna. I historiskt perspektiv innebär vandalism ödeläggelse av en civilisations symboler och miljöer.

Turism

Turism är en sammanfattande benämning på resande (med en viss varaktighet och längd; turisten skall vara ute ur sin hemmiljö) i nöjes- eller avkopplingssyfte samt organisationen kring detta; även benämning på det ämne inom vilket man studerar hithörande aktiviteter och problem. Turismen måste tillhandahålla bl.a. transporter, logi, kost, shopping och fritidssysselsättningar; den kräver organisation och marknadsföring. Den internationella turismen svarar för en stor del av världshandeln. Antalet gränspassager i världen uppgick till 70 miljoner 1960, 285 miljoner 1980 och 592 miljoner 1996.

Tribalism

Tribalism avser en befolknings sociala och politiska identifikation i enlighet med stamtillhörigheten. Termen användes främst beträffande invånarna i de framväxande storstäderna i Afrikas postkoloniala stater på 1960- och 70-talen. Begreppet hade en negativ innebörd eftersom det antydde en reaktion mot moderniseringen: att man föll tillbaka i gamla, mer primitiva organisationsformer.

Rojalism

Rojalism avser meningsriktning som stöder kungadömet som politisk och social institution. Historiskt kan man skilja mellan rojalister, i betydelsen anhängare av ett absolut kungadöme, och monarkister, anhängare av en konstitutionell monarki.

Regionalism

Regionalism, ideologi eller politisk strävan med utgångspunkt i en region. Med rötter i en utopistisk och federalistisk tradition betonas i regionalismen vanligen en långtgående autonomi för statens regionala nivå och en geografisk närhet mellan medborgarna och deras valda representanter. Ofta förutsätts även en regional identitet hos medborgarna. Denna kan även innehålla kritik mot industrisamhällets resurshushållning och krav på ökad lokal eller regional självförsörjning. I amerikansk debatt förekommer begreppet bioregionalism för detta ekologiskt färgade synsätt.

Reformism

Reformism är motsatsen till revolutionär uppfattning. Medan revolutionärerna anser att samhället endast kan förbättras efter en genomgripande omstörtning, hävdar reformisterna att botemedlet uteslutande ligger i en rad reformer, vilka steg för steg förbättrar förhållandena. Ibland är reformismen mera en allmän attityd, ibland utgör den en mycket medveten strategi, där reformer även i en avlägsen framtid föregrips. Reformismen har traditioner åtminstone tillbaka till 1700-talet och även om den i nutiden främst förknippas med socialdemokraterna har den haft företrädare av annat slag, t.ex.

Sidor