samhälle

Ekofascism

Ekofascism, kritisk benämning på åsikter och åtgärder som genom överdrivna tvångsmetoder syftar till miljömässiga eller ekologiska förbättringar. Det skulle t.ex. kunna innebära diktatur med dödsstraff, tvångsförflyttningar, sterilisering av kvinnor genom livsmedelstillsatser och gallring bland bärare av oönskade arvsanlag. Ekofascism existerar knappast men kan utgöra ett hot vid en kraftigt skärpt miljöskade- och resursbristsituation.

Diskbänksrealism

Diskbänksrealism, namn på socialt engagerade skildringar ur vardagslivet, främst använt i filmkritiken om brittisk film vid slutet av 1950-talet och början på 1960-talet. Proteströrelsen Free Cinema angrep de glättade filmerna, och Tony Richardson, Lindsay Anderson m.fl. skapade i stället fränt uppriktiga verk, ofta i samarbete med litteraturens "arga unga män". Så bygger t.ex. Richardsons film "Se dig om i vrede" (1959) på John Osbornes genombrottsdrama "Look back in Anger" (1956). "Lördagskväll och söndagsmorgon" (1960) av Karel Reisz tillhör riktningens mer berömda filmer.

Diffusionism

Diffusionism, en riktning inom kultur- och socialantropologi, etnologi och folkloristik som lägger tonvikten på studiet av kulturelementens spridning. Begreppet diffusion lanserades på 1870-talet av E.B. Tylor som en av de möjliga förklaringarna till förekomsten av likartade kulturelement i skilda geografiska områden.

Rojalism

Rojalism avser meningsriktning som stöder kungadömet som politisk och social institution. Historiskt kan man skilja mellan rojalister, i betydelsen anhängare av ett absolut kungadöme, och monarkister, anhängare av en konstitutionell monarki.

Regionalism

Regionalism, ideologi eller politisk strävan med utgångspunkt i en region. Med rötter i en utopistisk och federalistisk tradition betonas i regionalismen vanligen en långtgående autonomi för statens regionala nivå och en geografisk närhet mellan medborgarna och deras valda representanter. Ofta förutsätts även en regional identitet hos medborgarna. Denna kan även innehålla kritik mot industrisamhällets resurshushållning och krav på ökad lokal eller regional självförsörjning. I amerikansk debatt förekommer begreppet bioregionalism för detta ekologiskt färgade synsätt.

Reformism

Reformism är motsatsen till revolutionär uppfattning. Medan revolutionärerna anser att samhället endast kan förbättras efter en genomgripande omstörtning, hävdar reformisterna att botemedlet uteslutande ligger i en rad reformer, vilka steg för steg förbättrar förhållandena. Ibland är reformismen mera en allmän attityd, ibland utgör den en mycket medveten strategi, där reformer även i en avlägsen framtid föregrips. Reformismen har traditioner åtminstone tillbaka till 1700-talet och även om den i nutiden främst förknippas med socialdemokraterna har den haft företrädare av annat slag, t.ex.

Ramism

Benämning på idéer och teman som formulerades av Pierre de la Ramée. Ramismen vann under decennierna runt 1600 spridning i protestantiska delar av Nordeuropa, inkl. England och Skottland. Den var ett pedagogiskt alternativ till aristotelismen och anammades dels av politiker som ville anpassa universiteten mer efter världsliga behov än efter kyrkliga, dels av teologer som ville hålla teologin ren från den hedniske Aristoteles inflytande. I Sverige var Johan Skytte en representant för det förra intresset, medan Laurentius Paulinus Gothus företrädde det senare.

Protektionism

Protektionism, importbegränsning genom ett system av handels- och industripolitiska åtgärder (t.ex. tullar, importkvoter och subventioner) avsedda att ge producenter inom nationen konkurrensfördelar gentemot utländska producenter. Protektionism har i flera länder (t.ex. USA och Tyskland under 1800-talet och flera latinamerikanska länder under efterkrigstiden) varit en del av en politik som syftat till industriell utveckling. Uppfostringstullar har då använts för att gynna inhemska producenter på områden med stark konkurrens från industriellt mer framskridna länder.

Sidor