Moism

Moism, klassisk kinesisk filosofisk riktning som går tillbaka till Mo Zi (ca 479–ca 381 f.Kr.). Moismen var starkt egalitär, och i polemik mot dåtidens dominerande ideologi, den utpräglat hierarkiska konfucianismen, pläderade den för en universell kärlek. Den uppvisar klart utilistiska drag men har, trots sin kritik av konfucianismens stränga betonande av de religiösa plikterna, särskilt det strikta sörjandet av de avlidna, ett påtagligt religiöst inslag; man hyllade himmelen som en personlig gud. Moismen hade som samfund en stram, närmast militär organisation och undertrycktes helt efter ett par århundraden. Den "sena moismen", som utgår från sex kapitel i verket Mo Zi vilka anses ha författats på 200-talet f.Kr., behandlade främst logiska problem i polemik mot den s.k. "namnskolan".

Kategori: 

Lägg till ny kommentar