Optimism

Optimism (av lat. optimus 'bäst'), i filosofin åskådningar enligt vilka världen är god och det onda overkligt eller i varje fall något som är underordnat det goda. Termen optimism kom först till användning i början av 1700-talet i samband med Leibniz åsikt att vår värld är den bästa av alla möjliga världar, en åsikt som senare gjordes till föremål för Voltaires satir i "Candide" (1759). Bland senare företrädare för en metafysisk optimism kan nämnas Hegel. Också 1800-talets stora framstegsteoretiker (bl.a. Comte, Marx och Spencer) kan anses ge exempel på optimism.

Lägg till ny kommentar