åskådning

Ovism

Ovism (av lat. ovum 'ägg'), teori härstammande från den nederländske läkaren Regnier de Graaf (1641–73), enligt vilken Eva och alla andra arters första honliga representanter i sina ägg bar äggen för alla kommande generationer, det ena i det andra, så att de nya individerna successivt utvecklades – bokstavligen vecklades ut – ur sina resp. ägg.

Nominalism

Nominalism, dels en mångskiftande medeltida tankeströmning, dels den däri centrala språkfilosofisk–metafysiska tes som i strid mot olika realistiska uppfattningar hävdade att de s.k. allmänorden eller allmänbegreppen (människa, guld etc.) inte betecknar några universella ting eller universalia vid sidan av eller "över" de enskilda tingen; dessa termer är därför att betrakta blott såsom ljud eller namn (nomina), därav termen nominalism.