politiskt

Anarkafeminism

Anarkafeminism, feministisk riktning som har sitt ursprung i anarkismen och dess uppror mot alla statliga system. Den spelade en viktig roll i 1970-talets feminism, där protesten mot männens organisatoriska förtryck av kvinnor ledde till smågruppsbildningar, individualism och systematiskt antihierarkiska organisationsformer. En tidig förgrundsfigur var Emma Goldman. 

Aktivism

Aktivism, militant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i krig eller aktivt motstånd mot t.ex. en ockupationsmakt. Ur ett nordiskt perspektiv är begreppet historiskt mest förknippat med de aktivistiska rörelserna i Finland och Sverige före och under första världskriget.

Syndikalism

Syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal. Syndikalismen vänder sig mot politiskt och parlamentariskt arbete. Arbetarna bör genom direkta lokala aktioner mot företagen, t.ex. strejker, sabotage och bojkotter, överta makten och slutligen genom generalstrejk införa ett socialistiskt samhälle. Fackföreningarna skall i stället för statliga monopol överta produktionsmedlen.

Stalinism

Stalinism, ett ur sovjetledaren Josef Stalins styre framväxt totalitärt samhällssystem, innefattande en diktatorisk kommunistisk maktutövning, planekonomi, en heltäckande sovjetideologi och en omfattande kommandoadministrativ apparat med repressiva funktioner.

Socialism

Socialism (av social), benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal. Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och ev. statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem.

Skandinavism

Skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Skandinavismen hade anhängare främst i Danmark och Sverige. Många svenskar drömde också om att genom en skandinavisk union återfå det 1809 förlorade Finland, som man menade hade en rent svensk kultur. Redan under 1700-talet hade författare och vetenskapsmän på ömse sidor av Öresund arbetat för närmare litterära förbindelser mellan Danmark och Sverige.

Sionism

Sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel. Sion, ett bergfäste i Jerusalem, fick under judarnas förskingring från 70 e.Kr. symbolisera judarnas längtan tillbaka. Under intryck av den moderna europeiska nationalismens framväxt under 1800-talet började också en judisk nationalism, med en egen judisk stat som mål, att utvecklas i Europa. En avgörande skrift blev Theodor Herzls Der Judenstaat (1896), där författaren ansåg att den ökande antisemitismen inte kunde övervinnas och att den s.k.

Separatism

Separatism är strävan efter frigörelse ur statsbildning för ett geografiskt område med i allmänhet etniska, språkliga, kulturella eller ekonomiska särdrag. Separatism utgör ofta en viktig kraft i inbördeskrig och präglade sönderfallet av flernationella statsbildningar i Östeuropa efter 1989. – I kyrkohistorien används termen när en religiös grupp eller kyrklig riktning bryter sig ut ur sitt tidigare större sammanhang, t.ex. i Sverige på 1800-talet.

Rojalism

Rojalism avser meningsriktning som stöder kungadömet som politisk och social institution. Historiskt kan man skilja mellan rojalister, i betydelsen anhängare av ett absolut kungadöme, och monarkister, anhängare av en konstitutionell monarki.

Sidor