politiskt

Austroslavism

Austroslavism, nationalitetsrörelse bland slaverna i det habsburgska Österrike. Dess mål var att omforma riket till en förbundsstat där tyskar, slaver och magyarer skulle vara likaberättigade. Enligt rörelsen behövdes Österrike som en politisk ram för att ge Donaubäckenets etniska minoriteter trygghet mot de övermäktiga tyska och ryska rikena.

Austromarxism

Austromarxism, en riktning inom österrikisk marxism som utvecklades vid början av 1900-talet. Dess ledande företrädare var Max Adler, Otto Bauer, Rudolf Hilferding och Karl Renner. Det var främst Adler som utvecklade riktningens teori. Han sökte förena Marx uppfattning om historien – som han i likhet med de flesta samtida uppfattade som strikt deterministisk – med Kants etik. Moralen kunde således inte uppfattas som en historisk biprodukt. Människan hade ett obetingat moraliskt ansvar.

Antikommunism

Antikommunism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som avvisar och bekämpar kommunismen. Antikommunism uppträder i olika former, från en förnuftsmässig, kritisk inställning till totalitära former av kommunism till en starkt känslomässig fientlighet mot all kommunism, varvid begreppet kommunism kan vidgas till att omfatta social radikalism i allmänhet. Antikommunism kan vara organiserad, t.ex.

Anarkafeminism

Anarkafeminism, feministisk riktning som har sitt ursprung i anarkismen och dess uppror mot alla statliga system. Den spelade en viktig roll i 1970-talets feminism, där protesten mot männens organisatoriska förtryck av kvinnor ledde till smågruppsbildningar, individualism och systematiskt antihierarkiska organisationsformer. En tidig förgrundsfigur var Emma Goldman. 

Aktivism

Aktivism, militant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i krig eller aktivt motstånd mot t.ex. en ockupationsmakt. Ur ett nordiskt perspektiv är begreppet historiskt mest förknippat med de aktivistiska rörelserna i Finland och Sverige före och under första världskriget.

Veganism

Veganism är ett levnadssätt där en person avstår från animaliska produkter i den mån det är möjligt och praktiskt genomförbart, samt en sammankopplad filosofi som förkastar synen att djur går att äga. En vegan avstår från alla animaliska produkter såsom kött, fisk, fågel, mjölkprodukter, ägg, honungs- och vaxprodukter, och olika tillsatser av animaliskt ursprung.

Utomparlamentarism

Utomparlamentarism (motsats till parlamentarism) är ingen politisk ideologi, utan ett uttryck för vitt skilda organisationers inställning att det i vissa fall är riktigt att bedriva politik utan att ha eller söka parlamentarisk representation. Den innebär att man anser att politiska förändringar skall göras direkt i samhället av de berörda, istället för att beslutas och genomföras av politiska organ såsom kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdagen eller regeringen. (Ett närbesläktat begrepp är direkt aktion.)

Sidor