politiskt

Caudillism

Caudillism (spanska. caudillismo, av caudillo 'ledare', 'anförare'), politiskt system i Latinamerika som dominerade efter det spanska väldets sammanbrott i början av 1800-talet och som var betydande ännu under 1900-talets förra hälft. Caudillismen byggde på klientförhållande till en mäktig caudillo, ofta militär, som härskade över ett område eller en provins. Genom allianser med andra caudillos, genom korruption, valfusk och ofta rent banditväsen kunde sådana caudillos t.o.m. slå sig fram till presidentposten.

Caesarism

Caesarism, absolutism eller envälde av det slag som omkring 50 f.Kr. infördes i Rom av Julius Caesar, i princip grundat på folkets förtroende, men präglat av både tvångsmakt och personkult. Termen används ibland också för att beteckna imperialism.

Bonapartism

Bonapartism, självsvåldigt gripande av makten i samhället. Termen syftar på Napoleon Bonaparte och har senare använts i samband med kritik av revolutionära riktningar. Lenin och bolsjevikerna blev t.ex. kritiserade i svenska tidningar för bonapartism efter att ha störtat den provisoriska regeringen i Ryssland 1917. I Frankrike kunde termen efter 1815 avse strävan efter att återupprätta kejsardömet med huset Bonaparte på tronen.

Austroslavism

Austroslavism, nationalitetsrörelse bland slaverna i det habsburgska Österrike. Dess mål var att omforma riket till en förbundsstat där tyskar, slaver och magyarer skulle vara likaberättigade. Enligt rörelsen behövdes Österrike som en politisk ram för att ge Donaubäckenets etniska minoriteter trygghet mot de övermäktiga tyska och ryska rikena.

Austromarxism

Austromarxism, en riktning inom österrikisk marxism som utvecklades vid början av 1900-talet. Dess ledande företrädare var Max Adler, Otto Bauer, Rudolf Hilferding och Karl Renner. Det var främst Adler som utvecklade riktningens teori. Han sökte förena Marx uppfattning om historien – som han i likhet med de flesta samtida uppfattade som strikt deterministisk – med Kants etik. Moralen kunde således inte uppfattas som en historisk biprodukt. Människan hade ett obetingat moraliskt ansvar.

Antikommunism

Antikommunism, samlingsterm för rörelser och åskådningar som avvisar och bekämpar kommunismen. Antikommunism uppträder i olika former, från en förnuftsmässig, kritisk inställning till totalitära former av kommunism till en starkt känslomässig fientlighet mot all kommunism, varvid begreppet kommunism kan vidgas till att omfatta social radikalism i allmänhet. Antikommunism kan vara organiserad, t.ex.

Sidor