religion

Gallikanism

Gallikanism, gallikanska kyrkan, nationalkyrkliga strävanden i Frankrike; själva benämningen "gallikanism" uppkom under 1800-talet. En spänning mellan den franske kungen och påven fanns under hela senmedeltiden och fick sitt viktigaste uttryck i den s.k. pragmatiska sanktionen i Bourges 1438, där påvens inflytande i Frankrike inskränktes. Gallikanism i egentlig mening kan härledas från skriften "Les Libertés de l'Église gallicane" ('Den gallikanska kyrkans friheter'), utgiven 1594 av kyrkojuristen Pierre Pithou. Där hävdades bl.a.

Fundamentalismen (Islam med flera)

Fundamentalismen ur ett protestantiskt perspektiv kan du läsa mer om under protestantisk fundamentalism.

Fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning. Det innebär att de religiösa eller ideologiska ledarna och kadergrupperna får det avgörande inflytandet över statens institutioner och rättsväsende.

Febronianism

Febronianism, romersk-katolsk kyrkorättslig uppfattning i Tyskland under 1700-talet, formulerad av biskopen Johann Nikolaus von Hontheim i en skrift, utgiven 1763 under pseudonymen Justinus Febronius. Febronianerna avvisade påvens centrala makt och uppfattade kyrkan som sammansatt av nationalkyrkor; den tyska rikskyrkan borde stå mera fri gentemot Rom.

Enkratism

Enkratism (av grek. enkrateia 'återhållsamhet', 'måttlighet'), asketisk riktning i Gamla kyrkan, framför allt i Syrien. Enkratiterna ansåg att alla kristna borde leva ett asketiskt liv och avhålla sig från vin, kött och sexuellt umgänge. Enkratismen fördömdes vid flera tillfällen som villolära, men enkratitiska idéer kom att i modifierad form leva vidare i den monastiska rörelsen.

Donatism

Donatism, rigoristisk kyrklig rörelse i Nordafrika, grundad av Donatus. Under Diocletianus förföljelse 303–305 hade många biskopar och präster tvingats att lämna ut kyrkans heliga böcker och kärl. Donatisterna menade att de genom detta hade förlorat sitt ämbete och att deras sakrament var ogiltiga. Endast de som stått emot förföljelserna utan att kompromissa utgjorde den sanna kyrkan. Donatisterna bildade en motkyrka som kejsar Konstantin förgäves sökte göra slut på. Socialt var de förbundna med de revolutionära cirkumcellionerna. Fr.o.m.

Chasidism

Chasidism, chassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen. Den moderna formen går tillbaka på en rörelse som uppkom bland Östeuropas judar i mitten av 1700-talet och i dag fortlever främst i Israel och USA. Grundaren Israel Ben Elieser, mera känd som Baal Shem Tov, gällde för att vara extatiker och undergörare. Rörelsen kom att präglas av en oasketisk mystik som förbands med dans, sång och andra uttryck för glädje. Den fick stora skaror anhängare men rönte tidvis också ett häftigt motstånd, främst i Polen och Litauen.

Sidor