religion

Kreatianism

Kreatianism (ytterst till lat. cre'o 'skapa', 'frambringa'), den dominerande kristna uppfattningen att varje människas själ är omedelbart skapad av Gud. Motstridiga åskådningar är att själen liksom kroppen kommer från föräldrarna (traducianism) eller att den har preexistens i en annan värld.

Konciliarism

Konciliarism (av koncilium), senmedeltida uppfattning att konciliet har en högre auktoritet än påven. Som utgångspunkt anges Marsilius av Paduas skrift "Defensor pacis" ('Trons försvarare', 1324) med dess tanke att ett allmänt koncilium av klerker och lekmän skulle utgöra kyrkans högsta instans i trosfrågor. Konciliarismen gynnades av påvedömets nedgång under Avignonperioden (1309–76) liksom av efterföljande schism och kom särskilt till uttryck vid kyrkomötena i Pisa 1409, i Konstanz 1414–18 och Basel 1431–37.

Kimbanguism

Kimbanguism [kimbaNgu-], kimbangism, svart kristen rörelse i Centralafrika som hävdar att Gud kallat Simon Kimbangu (1889–1951) till sin profet (på det lokala språket betyder ordet kimbangu eg. 'en som uppenbarar den dolda sanningen'). Kimbangu påbörjade sin bana 1921. Tre år tidigare hade han sin första Jesusvision, i N'Kamba (i nuv. Demokratiska republiken Kongo). Orten, som kallas Nya Jerusalem, är administrativt högkvarter och, sedan ett Kimbangumausoleum uppförts 1960, ett viktigt vallfärdsmål. Kolonialmyndigheterna fruktade denna svarta rörelse, som de uppfattade som revolutionär.

Josefinism

Josefinism, Maria Teresias och sonen Josef II:s strävanden under 1700-talet att lägga den romersk-katolska kyrkan i det habsburgska riket under statlig förvaltning. Josefinismen innefattade reformer i upplysningstidens nyttoinriktade anda; bl.a. upphävdes mer än 800 kloster.

Jansenism

Jansenism, strängt augustinsk åskådning inom den romersk-katolska kyrkan (huvudsakligen under 1600-talet), med Cornelis Jansens bok Augustinus som teologisk grund. Sitt tidigaste fäste hade rörelsen i Leuven i Spanska Nederländerna. Enligt jansenismen är människan helt fallen i synd och utan hopp om frälsning. Räddad blir enbart den som Gud fritt väljer att ge sin nåd (predestinationslära). I Frankrike fick jansenismen ett starkt fäste i klostret Port-Royal (nära Paris), där den utvecklades av Antoine Arnauld och påverkade Pascal.

Hermetism

Hermetism, idétradition som utgår från de hermetiska skrifterna och bygger på främst nyplatonskt tankegods. Hermetismen var mest inflytelserik under renässansen, men hermetiska motiv har även senare spelat en roll, särskilt under romantiken. Hermetismen rymmer olika teman: det besjälade universum; korrespondensen mellan himmel och jord, Gud och människa; krafterna i naturen som människan kan lära sig behärska; kaos och mörker som källor till liv.

Sidor