filosofi

Nypytagoreism

Nypytagoreism, inflytelserik filosofisk riktning under århundradena närmast efter Kristi födelse. Nypytagoreism innebar en renässans och radikalisering för den klassiska pytagoreismens livsstil, som i hög grad avvek från gemene mans i både yttre och inre avseende. Till nypytagoreismen var knuten en religiös-mystisk kult kring guden Apollon, såsom han uppfattades i skolans metafysiska, av talsymbolik präglade spekulationer. De gamla pytagoreiska lärorna påbyggdes och modifierades under intryck av senare grekisk filosofi och orientaliska idéer. Bruk av narkotika ingick i kulten.

Nykonfucianism

Nykonfucianism, kin. xin rujia, strömningar inom konfucianismen som främst under 1900-talet framträtt i opposition mot den kinesiska kulturradikalism som hävdar att det konfucianska kulturarvet utgör ett hinder för Kinas modernisering. Företrädarna för nykonfucianismen ser ingen motsättning mellan de grundläggande konfucianska idéerna, vilka de menar ofta förvanskats under historiens lopp, och samhällets modernisering i betydelsen industrialisering och demokratisering.

Nykantianism

Nykantianism, rikt differentierad, huvudsakligen tysk tankeströmning i 1800- och 1900-talens filosofi med tyngdpunkt under tiden 1870–1920 men med avläggare in i våra dagar. Riktningen var uppdelad i ett flertal skolor, som både samverkade och bekämpade varandra och som främst förenades av en strävan att bedriva filosofi som vetenskap under tillämpande av Kants och den kritiska filosofins metoder. I liknande bemärkelse används därför också termen neokriticism.

Nyhegelianism

Nyhegelianism, term särskilt för de filosofiska riktningar i Storbritannien och USA som under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet återknöt till Hegels filosofi i försök att forma ett idealistiskt alternativ till tidens materialism och utilitarism. Hit hör bl.a. de brittiska tänkarna T.H. Green och F.H. Bradley men även John McTaggart, Bernard Bosanquet och Josiah Royce.

Newtonianism

Newtonianism, benämning på den vetenskapliga världsbild som slog igenom på 1700-talet och som ansågs inspirerad av Newtons teorier. Newtons verk kom att verka modellbildande i flera olika avseenden. Bland vetenskapsidkarna kunde man ta fasta på det starkt empiriska inslaget och de noggranna mätningarna i "Opticks", eller på den matematiska behandlingen av krafter, synbarligen verkande på avstånd (här kan newtonianism ses som ett alternativ till cartesianismens rationalism resp. tilltro till kontaktverkan), och de exakta kvantitativa lagarna i "Principia".

Neokonfucianism

Neokonfucianism, västerländsk benämning på den filosofiska riktning som i egenskap av ett slags statsideologi präglat huvuddelen av det kinesiska tänkandet från medeltiden till 1900-talets början. Riktningen har haft ett enormt inflytande även utanför Kina, bl.a. i Japan och Korea.

Neodeskriptivism

Neodeskriptivism, riktning inom nyare moralfilosofi som gentemot den av den logiska positivismen inspirerade emotivismen och den framför allt av Richard Hare hävdade preskriptivismen hävdar att de etiska utsagorna har ett konkret, deskriptivt innehåll, grundat i människans eller det mänskliga samhällets natur. Man anknyter därvid ofta till Aristoteles. Till riktningens förespråkare hör bl.a. Elizabeth Anscombe, Philippa Foot och Alasdair MacIntyre.

Neodarwinism

Neodarwinism, nydarwinism, utvecklingsläran såsom den uppfattas efter upptäckten av genernas och kromosomernas struktur och funktion. Neodarwinismen bekräftar Darwins idéer om naturligt urval som evolutionens drivande mekanism men kan bättre förklara uppkomsten av den genetiska variation på vilken urvalet verkar.

Neodaoism

Neodaoism, västerländsk benämning på den starkt spekulativa filosofiska riktning – xuanxue ('den dunkla läran') – som på basis av den klassiska daoismen växte fram i Kina efter Han-dynastins fall. Neodaoismen anknöt dock även till konfucianismen och den s.k. logiska skolan, och Konfucius betraktades av många neodaoister som en djupare tänkare än Lao Zi. Inom den tidiga daoismen hade tanken på en personlig gud eller skapare ersatts med tanken på en opersonlig grundprincip, dao.